Jordbruk

Krispaket på 300 miljoner euro
riktas till jordbruket

Regeringen bereder med en brådskande tidsplan åtgärder för att underlätta jordbrukets kostnadskris som förvärrats och för att trygga försörjningsberedskapen. Dessutom bereds en åtgärdshelhet för att påskynda övergången från fossila bränslen till förnybara energiformer.

Ministerarbetsgruppen för beredskap, som inrättades den 10 mars, höll sitt första formella möte den 17 mars. Ministerarbetsgruppen behandlade utöver lägesöversikten bland annat försörjningsberedskapen inom jordbruket samt inledandet av brådskande upphandlingar inom social- och hälsovården.

Ministerarbetsgruppen för beredskap styr de förberedelser som har ett samband med konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Finansminister Annika Saarikko är ordförande för ministerarbetsgruppen. 

Regeringen bereder med en brådskande tidsplan åtgärder för att underlätta den kostnadskris inom jordbruket som förvärrats på grund av Rysslands invasion av Ukraina samt för att trygga försörjningsberedskapen. Åtgärderna ökar stödet till den inhemska livsmedelsproduktionen i det akuta läget med uppskattningsvis cirka 300 miljoner euro.

Helheten innehåller stödformer med snabb verkan i syfte att stödja gårdarnas likviditet samt åtgärder som påskyndar en ökning av självförsörjningsgraden i fråga om energi och en övergång från fossila produktionsinsatser. Åtgärderna och deras budgetkonsekvenser specificeras och preciseras i tilläggsbudgetpropositionen våren 2022 och i planen för de offentliga finanserna 2023-2026.

Regeringen bereder en betydande helhet som snabbt påskyndar övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor i syfte att öka självförsörjningsgraden i fråga om energi och försörjningstryggheten. Åtgärderna ökar den inhemska energiproduktionen, de stöder utnyttjandet av ny teknik som ersätter fossil energi, de förbättrar försörjningsberedskapen i fråga om gas och ökar energieffektiviteten.