Kirjanpainajan Iskeymia Kuusessa
Angrepp av granbarkborre på gran. FOTO: Juho Kokkonen
Tema

Kontrollera mogna granbestånd
– var alert för skogsskador

Skadorna av granbarkborre har ökat i våra skogar på senare år. Även i sommar finns det risk för att granbarkborrarna orsakar förödelse i grövre och förnyelsemogna granbestånd, påpekar Finlands skogscentral.

Under sommaren skickar Finlands skogscentral brev till ägare av skogar där det kan finnas risk för spridning av insektsskador. Naturresursinstitutets och Skogscentralens gemensamma uppföljning av granbarkborrar inleddes i maj och ger information om förekomsten av skadeinsekter på olika håll i Finland.

Granbarkborrar angriper svagare granar och orsakar varje år betydande ekonomiska förluster för skogsägarna. Hur allvarliga insektsskadorna blir och hur de sprids beror i hög utsträckning på väderförhållandena. Heta och torra perioder gynnar granbarkborren och andra skadegörare, vilket ökar risken för skador.

En begynnande barkborreskada känner man igen på små runda hål på granstammen och brunt borrmjöl vid stambasen eller på barken. Skogsägarna bör redan på försommaren kontrollera grövre granbestånd för att eventuella insektsskador ska upptäckas i ett tidigt skede.

Skogsägarna får brev om riskområden

Under sommaren skickar Finlands skogscentral brev till ägare av skogar där det kan finnas en förhöjd risk för att skador av granbarkborre breder ut sig. Med brevet följer en kartbilaga som visar eventuella riskområden på skogsfastigheten.

– Syftet med brevet är att uppmuntra skogsägarna att besöka sina skogsfastigheter för att kontrollera om det finns tecken på insektsskador. Den som själv inte kan åka ut till sin skog kan kontakta en tjänsteleverantör i skogsbranschen för att be om hjälp med att kontrollera läget och vidta eventuella fortsatta åtgärder, säger experten på skogsvård Juho Kokkonen vid Finlands skogscentral.

Purua Kuusen Tyvella
Brunt borrmjöl vid stambasen är ett tecken på att granbarkborren börjat sin erövring. FOTO: Tiina Ylioja

Tusentals brev skickas ut till skogsägarna under sommarens lopp. Vilka objekt som är exponerade för barkborrerisken har tagits fram utifrån Skogscentralens skogsdata och anmälningar om användning av skog som lämnats in om avverkning i insektskadade områden. Riskobjekten visas också i Skogscentralens karttjänst (på finska). Uppgifterna i tjänsten uppdateras en gång i veckan.

Risken för insektsskador kan också förutses och bedömas med hjälp av karttjänsten för skogsskadeavverkningar (på finska), som man går till via Skogscentralens webbplats.

Uppföljningen berättar om barkborrestammens storlek

Råd i hur man förebygger, kontrollerar och bekämpar skador av granbarkborre ges i Skogscentralens och Naturresursinstitutets handbok och i webbstudiematerial.

Naturresursinstitutets och Finlands skogscentrals uppföljning av granbarkborrar sker med feromonfällor och inleddes i maj. Med hjälp av fällorna får man information om barkborrestammens storlek på färska avverkningsytor i södra Finland och om närheten till riskbenägna solexponerade kantskogar av gran.

Uppföljningen visar var det finns förhöjd risk för granbarkborre i olika landskap. Uppföljningen görs vid 42 uppföljningsställen under sommaren.