Skogsbruk SLC Opinion Tema

Kommentaren:
Skogen, klimatet och
naturens mångfald

När man läser media kan man få den uppfattningen att corona är det enda som diskuteras för tillfället. Så är dock inte fallet.

Före denna världsomvälvande kris var det största och nästan enda ämnet klimatet. Debatten förs fortfarande, och beslut görs även om det inte står på förstasidan i varje tidning. Åtgärderna som utförs är både nya skyddsprogram och genom statlig ägarstyrning.

Helmi är ett nytt skyddsprogram som genom olika åtgärder bland annat skyddar och restaurerar myrar. Det goda i det nya programmet är att det baserar sig på frivillighet för skogsägarna och har en frikostig finansiering.

Under åren har nya skyddsprogram baserat sig på direktiv från staten och inlösning. Denna metod har inte visat sig effektiv, de finländska skogsägarna får på inga villkor bli överkörda av statliga myndigheter. Äganderätten är grunden i vårt finländska rättssystem.

Staten har genom sin ägarstyrning gett Forststyrelsen i uppgift att öka kolsänkorna i dess skogar med tio procent fram till 2035. Dessutom ska Forststyrelsen mera än förut ta naturens mångfald i beaktande i sin skogsskötsel. Bland annat genom att öka andelen med så kallad kontinuerligt tillväxt, och det särskilt på torvmarker.

Kontinuerlig tillväxt är nog möjligt, men det minskar i mycket väsentlig grad den totala tillväxten i skogarna. Vilket betyder mindre kolbindning.

EU kommer att presentera den gröna given (green deal) under våren. Vad det betyder för skogsbruket kan vi bara spekulera i ännu. Men om vi gissar att det kommer nya skyddsprogram i en eller annan form tror jag vi inte är långt från sanningen.

Kampen mot klimatförändringen är en fråga som kommer att genomsyra varje beslut under en låg tid framöver. I debatten har man tydligen helt glömt bort varifrån den ökande koldioxidandelen i atmosfären kommer ifrån. Det beror så gott som helt och hållet på att vi använder fossila bränslen, vilket frigör kol som varit bunden i miljontals år.

Debatten, och de politiska besluten, ger åtgärder som inte på något sätt har med de fossila bränslena att göra. Man vill öka kolsänkan i skogarna, och på samma gång minska förnyelseavverkningarna. Båda målen kan inte nås, skogen lever, växer och dör.

Att öka andelen byggnader som görs i trä är ett mycket effektivt sätt att binda kol för lång tid. Dessutom har det en mycket positiv effekt på både sysselsättningen och Finlands ekonomi. Men även denna åtgärd kommer i skymundan för mera ideologiska beslut som förbud.

De åtgärder som Finland vidtar för att bromsa klimatförändringen måste basera sig på fakta, inte på tyckande. Skogen är Finlands stora naturresurs. Genom det aktiva skogsbruk som gjorts i Finland har tillväxten fördubblats i våra skogar de senaste femtio åren. Det här är fakta som inte kan ignoreras när politiska beslut tas.

Niclas Sjöskog
ordförande för SLC:s skogsutskott