Mats Nylund 2021 10 03
SLC Opinion

Kommentaren:
Helsingfors ansvar
tar inte slut vid stadsgränsen

Helsingfors stad har av klimatskäl beslutit att helt sluta servera kött och mjölk på sina tillställningar från och med årsskiftet. Åtgärden är ren och skär symbolpolitik, eftersom mängden som Helsingfors bjuder sina mötesgäster på är liten, och beslutets klimatpåverkan i övrigt också kan ifrågasättas.

Stadens tjänsteman som lanserar linjedragningen säger att bytet av kaffemjölk till havredryck står för den största volymen. Man vill gärna att andra städer och aktörer tar efter.

Staden Helsingfors har rätt att köpa in den mat den vill precis som alla andra. Stadens representant är ändå noga med att påpeka att något krav på att livsmedlen ska vara inhemska kan de inte ställa, för det skulle strida mot lagen om offentlig upphandling.

Nu är ändå landets huvudstad något annat än en vanlig konsument. Huvudstaden är oftast det första utlänningar möter när de kommer till Finland. I huvudstaden finns landets administrativa centrum, den lagstiftande makten eller riksdagen, den högsta verkställande makten eller ministerierna och den högsta dömande makten eller Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

De största företagen har ofta sina huvudkontor i huvudstaden och här finns också det största kulturella institutionerna som Nationaloperan och Finlands Nationalteater. Huvudstaden är, och ska vara, hela Finlands huvudstad. Helsingfors stads beslutsfattares ansvar tar med andra ord inte slut vid stadsgränsen.

Finland har på grund av sitt geografiska läge en kort växtsäsong och en låg värmesumma. Det gör att Finlands jordbruks konkurrenskraft på den gemensamma europeiska marknaden är svag i synnerhet gällande växtodlingen. För att tala klarspråk: vi kan inte odla vilka grödor som helst och få en duglig skörd.

I husdjursproduktionen är vår konkurrenskraft bättre. Vall, idisslarnas huvudsakliga foder, konkurrerar klart bättre än ettåriga grödor men vallodling förutsätter mjölk- eller köttproduktion.

I motsats till de flesta andra länder så växer de finländska grisarna upp med knorr på svansen. Våra broilerkycklingar föds upp helt utan antibiotikainblandning i fodret. Den finländska livsmedelsproduktionen håller kort sagt världsklass när det gäller etik i djurhållningen, hållbarhet i klimat- och miljöfrågor och renhet när det gäller livsmedelskvalitet.

Dessa hållbarhetsfördelar kommer med andra ord på köpet när man väljer finländsk mat. Dessa hållbarhetsfördelar fungerar dessutom som utmärkta kvalitetskriterier i offentlig upphandling av mat för att i praktiken servera finländska råvaror.

Jag har hunnit besöka ett antal huvudstäder som offentlig gäst under min tid i riksdagen. Kännetecknande för serveringen har varit att man gärna bjudit på något som man är stolt över, och som berättar något om respektive land eller region och dess matkultur. Det kännetecknar gästfrihet och det är god marknadsföring.

Helsingfors har nu valt en annan väg. Helsingfors väljer att berätta att de finländska böndernas mjölk- och köttprodukter inte duger. Helsingfors visar att man minsann inte heller bryr sig om alla klimatsatsningar som de finländska jordbrukarna gör. Jag sörjer stilla över Helsingfors, som fortfarande är min huvudstad.

Mats Nylund
Ordförande, SLC