Metsateollisuustuotteiden Vienti 2021 Ennakko Sv
Grafik: Naturresursinstitutet
Skogsbruk Marknad

Kartong blev skogsindustrins
viktigaste exportprodukt

Enligt de preliminära uppgifterna för 2021 var exportvärdet för skogsindustriprodukter drygt 13 miljarder euro. Efterfrågan och priset på sågade trävaror i världen har ökat, vilket gjorde att trävaruindustrins andel av exportvärdet ökade till 29 procent av skogsindustrins export. Till Finland importerades 13 miljoner kubikmeter rundvirke och träavfall, varav drygt hälften var massaved, uppger Naturresursinstitutet.

Exportvärdet för skogsindustriprodukter ökade reellt jämfört med året innan med 16 procent, till 13,1 miljarder euro. Jämfört med medelvärdet för de föregående tio åren var exporten dock endast två procent större (deflaterat med partiprisindex).

Trävaruindustrin ökade sin export med 42 procent jämfört med året innan och den uppgick till 3,9 miljarder euro. Massa- och pappersindustrins export ökade på årsnivå med åtta procent till 9,3 miljarder euro. Skogsindustrins andel av Finlands varuexport uppgick till 19 procent 2021.

Stor efterfråga på sågvaror

Exporten av sågade trävaror uppgick till 8,7 miljoner kubikmeter och deras exportvärde uppgick till 2,6 miljarder euro.

– Sågade trävaror var den mest exporterade produkten inom trävaruindustrin, och de utgjorde en femtedel av hela skogsindustrins exportvärde. Sågvarornas exportvärde ökade med hela 51 procent jämfört med året innan och även med 49 procent jämfört med medelvärdet för de föregående tio åren. Exportvolymen ökade mer måttligt jämfört med året innan, med sex procent och med en tiondel jämfört med medelvärdet för de föregående tio åren, säger Eeva Vaahtera, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

Kartong gick förbi papper som den viktigaste exportprodukten och utgjorde en fjärdedel av skogsindustrins exportvärde, medan papprets andel uppgick till 22 procent. Exportvärdet för kartong ökade med en tiondel jämfört med året innan, till 3,3 miljarder euro, medan exportvärdet för papper minskade med fyra procent, till 2,9 miljarder euro.

Den mest exporterade papperstypen var tidskriftspapper, vars exportvärde ökade med fyra procent jämfört med året innan, till 1,2 miljarder euro. Bland kartongtyperna var den mest exporterade kategorin flerskiktade papp som är belagda eller bestrukna med kaolin och papp belagda med plast (i Naturresursinstitutets statistik Annan bestruken kartong) som utgjorde 59 procent (2,0 miljarder euro) av kartongexporten (+3 % jämfört med året innan). Jämfört med medelvärdet för de föregående tio åren har exportvärdet för papper minskat med 40 procent, medan exportvärdet för kartong har ökat med 23 procent.

Exportpriset på massa ökade

Totalt exporterades 4,6 miljoner ton massa för 2,6 miljarder euro. Massa utgjorde en femtedel av exportintäkterna från skogsindustrin. Exportvärdet för massa ökade med 27 procent pådrivet av stigande priser, trots att volymen ökade med endast fyra procent.

Blekt sulfatmassa stod för 82 procent av den exporterade massans värde, och dess exportvärde ökade med drygt en femtedel, trots att volymen minskade med en procent.

– Tyskland, Kina och Storbritannien var de viktigaste exportländerna för skogsindustrin. Tyskland stod för 13 procent, Kina för 10 procent och Storbritannien för åtta procent av exportintäkterna från skogsindustrin, säger Vaahtera.

År 2021 exporterades 1,4 miljoner kubikmeter rundvirke och virkesavfall från Finland. Av exportvirket utgjorde 59 procent massaved, 23 procent timmer och 10 procent flis. Totalt 82 procent av virkesexporten gick till Sverige, sex procent till Egypten och tre procent till Storbritannien.

Virkesimportvolymen stannade på 13 miljoner kubikmeter

År 2021 importerades 12,7 miljoner kubikmeter trä till Finland, för totalt 0,5 miljarder euro. Träimportvolymen låg på samma nivå som året innan.

Av det importerade trä var drygt hälften massaved och 35 procent flis. Brännved, impregnerat trä och träavfall utgjorde totalt åtta procent och timmer tre procent.

Importen av massaved ökade med två procent jämfört med året innan, men flisvolymen var oförändrad. Importen av timmer minskade med en femtedel.

Träimporten till Finland var störst från Ryssland, som stod för 73 procent av det importerade trä. Näst störst var importen från Estland med 12 procent och tredje störst från Lettland med nio procent.

Skogsindustriprodukter importerades till Finland till ett värde av 1,5 miljarder euro, vilket var reellt två procent mer än året innan. En femtedel av importvärdet utgjordes av trämöbler, 18 procent av pappers- och kartongvaror och 12 procent av kartong. De viktigaste importländerna var Sverige, Estland och Ryssland.