Landsbygdsnäringar Livet på landet

JSM godkände Leadergrupperna
för perioden 2023-2027

Jord- och skogsbruksministeriet har godkänt 52 Leadergrupper, dvs. lokala aktionsgrupper, för finansieringsperioden 2023-2027. Genom beslutet anvisade ministeriet Leadergrupperna 223 miljoner euro för lokalt ledd utveckling av landsbygden.

Genom Leaderverksamheten, dvs. lokalt ledd utveckling, genomförs en del av Finlands CAP-plan. De lokala åtgärder som genomförs förbättrar landsbygdens livskraft, utvecklar de lokala tjänsterna och näringarna, stöder mikroföretag och företagande samt ökar delaktigheten, jämställdheten och likabehandlingen.

Leaderverksamheten innebär att människor och lokalsamhällen aktiveras och får rådgivning och ges finansiering till att förverkliga idéer. Enligt CAP-planen ska Leaderverksamheten finansieras med 230 miljoner euro, varav 43 procent kommer från EU, 37 procent från staten och 20 procent från kommunerna i Leaderområdena. Sju miljoner euro anvisas senare under perioden.

Leadergrupperna finansierar utvecklingsprojekt och företagsstöd i enlighet med sin egen lokala utvecklingsstrategi. Mer information om Leader finns på webbplatsen www.leadersuomi.fi. Finansiering för perioden 2023–2027 kan sökas senare på våren, när de nationella bestämmelserna för den nya perioden har utfärdats och genomförandet har inletts.

Leadergrupperna är föreningar för utveckling av landsbygden där invånare och organisationer, företag och kommuner är med. Leadergrupper finns i alla landsbygdsområden i Finland. Sammanlagt drygt 2,5 miljoner landsbygdsinvånare bor i de områden som omfattas av Leaderfinansieringen.

Lista över de godkända Leadergrupperna finns här.