Skogsbruk Tema

John Nurminens Stiftelse
och Forststyrelsen tar sig an
myrskogarnas näringsutsläpp

Dikade skogar på torvmark har i de senaste undersökningarna identifierats som en av de mest betydande källorna för näringsutsläpp i vattendrag. Det finns flera bra sätt att minska skogsbrukets näringsläckage i vattendragen, och dessa vill man nu ta i bruk.

John Nurminens Stiftelse och Forststyrelsen testar inom det gemensamma skogsprojektet VALVE en ny verksamhetsmodell för vattenskydd i Norra Österbotten i samarbete med privata skogsägare. Genom samarbete och planering som omfattar hela avrinningsområdet strävar man till att effektivera skogsbrukets vattenskydd.

En fjärdedel av Finlands trädbestånd växer på torvmarker och vid Bottenvikens avrinningsområde är andelen ännu betydligt högre. Iståndsättningsdikningar och skogsbehandling på torvmarker ökar risken för att olika slags näringsämnen hamnar i vattendragen. Genom att förbättra vattenskyddet inom skogsbruket på torvmarker kan man betydligt minska på näringsbelastningen.

Pilotprojektet genomförs på Tilanjokis avrinningsområde, som hör till Kiminge älvs Natura-vattendrag. Området omfattar cirka 4.000 hektar. Den lokala skogsvårdsföreningen har gjort upp en vattenskyddsplan för hela områdets skogsbruk.

I planeringen utnyttjas de nyaste forskningsrönen om skogsbrukets vattenskydd och olika typer av skogsanvändning jämkas med vattenskyddets mål. Planeringen syftar till att hitta vattenskyddsåtgärder som skogsägarna på frivillig bas kan förverkliga på sina marker.

Skogsägarna har möjlighet att få ersättning för de merkostnader som effektiviseringen av vattenskyddet medför, samt kompensering för eventuella inkomstbortfall till följd av vattenskyddsåtgärder.

De resultat som fås inom projektet kan senare utnyttjas nationellt.