Livet på landet

Jakt- och fiskevårdsavgifterna
höjs vid årsskiftet

Jaktvårdsavgiften höjs från 39 euro till 43 euro nästa år. Avgiften för personer under 18 år sänks dock från 20 euro till 10 euro, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023 men gäller jaktvårdsavgiften för jaktåret 2023-2024.

De medel som flyter in till följd av de höjda jaktvårdsavgifterna ska användas till att utveckla jaktvårdsföreningarnas verksamhetsledning och professionalisering och till att trygga Finlands viltcentrals verksamhetsförutsättningar.

Medel ska också styras till internationellt påverkansarbete, som det hittills inte har funnits tillräckliga resurser för. Dessutom ska medel användas till att täcka Finlands viltcentrals finansieringsunderskott.

Fiskevårdsavgiften stiger med 2 euro

Fiskevårdsavgiften för ett kalenderår stiger till 47 euro (tidigare 45 euro) och avgiften för sju dygn till 16 euro (tidigare 15 euro), medan avgiften för ett dygn fortsättningsvis är 6 euro. De nya priserna gäller 2023-2027.

Ändringen av fiskevårdsavgifternas storlek baserar sig på ett villkor i lagen om fiske. Enligt det ska fiskevårdsavgiftens storlek justeras femårsvis genom förordning av statsrådet enligt förändringen i penningvärdet. De höjningar som nu görs för följande femårsperiod grundar sig på förändringen i levnadskostnadsindexet.

Fiskevårdsavgiften ska betalas av personer i åldern 18-64 år som fiskar med något annat handredskap än metspö eller pilk, fiskar med fångstredskap eller fiskar kräftor. Betald fiskevårdsavgift berättigar till fiske med ett handredskap i nästan hela landet (i vissa fall behövs också tillstånd av ägaren av vattenområdet).

Avgiftsmedlen används bland annat till vård av fiskevattnen, förvaltning av fiskbestånden, fiskeövervakning och rådgivning till fiskare.