Rase 1
Under hösten spred man gips och strukturkalk på flera åkrar i Raserborgstrakten. Nu väntar också spridning av träfiber. FOTO: Projektet Raserborgs å
Jordbruk Livet på landet

Iståndsättningen av Raseborgs å
drar igång på allvar

Projektet Raseborgs å har fått tilläggsfinansiering till 2021 och drar i gång på allvar i sommar. Först väntar en rördamm i Sona, och sedan bland annat bottendammar i Grabbacka och spridning av jordförbättringsfiber.

– Under sommaren kommer iståndsättningen av av Raseborgs ås avrinningsområde påbörjas, berättar projektchef Minttu Peuraniemi.

Projektet går nu från omfattande planerings- och utredningsarbete till konkreta åtgärder.

– Vi har gjort upp en åtgärdsplan där vi identifierat områden där det lönar sig att göra åtgärder, och i sommar ska planen förverkligas. Vi bygger bland annat erosionsskydd vid sidofårorna och tar itu med områden där markägare meddelat att det kunde behövas arbete.

Peuraniemi är nöjd med att projektet beviljats statlig tilläggsfinansiering.

– Vi har kommit bra igång och folk är ivriga, och också markägarna har blivit inspirerade. Därför är vi glada över att projektet får fortsätta ett år till, och hoppas kunna få finansiering också efter det.

Viktigt att bromsa regnvatten

Genom iståndsättningen vill man hindra näringsurlakning från åker- och skogsmark som sköljs ner i Landbofjärden.

– Problematiken ligger i att regnvatten spolas väldigt fort mot fåran som är för liten och då blir det översvämningar, säger Peuraniemi. Det gäller inte bara åkrar, utan på vissa ställen störtar vattnet ut från skogsområden när det regnar.

Arbetet med att bromsa vattenflödet inleds vid månadsskiftet.

– Vi kommer att bygga vår första rördamm, eller reglerdamm, med en liten bassäng där vattnet kan dröja kvar. Bassängen byggs i Sona i Snappertuna med Stefan Holmberg som byggare.

Dammen ska fördröja regnvatten i skogsområdena före det hamnar i åkerdiken. Senare under sommaren byggs erosionsskydd i form av bottendammar i Grabbacka. Dessutom utreder man som bäst vilka skiften som på hösten ska behandlas med gips och strukturkalk.

– Markägarna har varit aktiva och meddelat om 180 hektar mark som de vill behandla. Det finns alltså gott om ytor som kunde behandlas redan i år.

Träfiber ökar halten organiskt material

Förra året fick projektet inte tag i den träfiber som skulle spridas ut på åkrarna.

– Men i år har vi fått jordförbättringsfiber. De första åkrarna behandlades i maj, så nu har vi erfarenhet också av det materialet.

Projektet har en mångsidig palett och samarbetar med Raseborgs ås dikningsbolag, säger Peuraniemi.

– Dikningsbolaget förverkligar rensningen som kommer att ske nästa år. Dikningsbolaget använder mycket moderna metoder, som tvåstegsdiken och översvämningsslätter, säger Peuraniemi.

Före det finns ännu ett 20-tal objekt kvar att utreda i åtgärdsplanen, och Raseborgs stad söker just nu en ny projektchef för att fortsätta arbetet när Peuraniemi tar över andra arbetsuppgifter i augusti.

Läs mera om projektet på raseborg.fi/raseborgsa.

Läs också: Långsiktig plan ska förhindra översvämningar
Rase 2
Projektet Raseborgs å har fått tilläggsfinansiering och det konkreta arbetet inleds under sommaren. FOTO: Projektet Raserborgs å