Opinion

Insändare: SLC och MTK måste ta kamp mot Fortum

Esbo stadsstyrelse beslöt 15 mars enhälligt uppmana stadsfullmäktige att hos miljöministeriet anhålla om tvångsinlösning av 14 hektar jordbruksmark av Ollas gård, ett av Esbos bäst skötta jordbruk. Motiveringen är att datacentraler är samhällsnyttigare än jordbruk.

Ärendet gäller en 200.000 våningskvadratmeters byggnadsmassa på ett 30 hektars område mellan Ring III och Oitans friluftsområde. 14 hektar ägs och brukas av gården Ollas som hela tiden motsatte sig att gårdens mark görs till industriområde. Fortum driver på projektet men håller operatörens namn hemligt. Enligt ryktet är centralen avsedd för kinesiska Huawei. Därför hemlighetsmakeriet.

Byggandet av gigantiska datacentraler har utomlands stött på motstånd. Bland annat har Holland förbjudit dem för att deras enorma elbehov äventyrar landets elförsörjning. Vårt svala klimat, med tanke på nedkylningen, är inte den enda orsaken till att utländska datacentraler söker sig hit. Att Finland har Europas sjätte billigaste el inverkar också men kanske mest för att få lämpliga länder tar emot dem.

Det är skäl för SLC och MTK att blanda sig i saken. Får Fortum igenom sin vilja blir det ett prejudikat som framledes skulle hota många jordbruk över hela landet. En ensam bonde har svårt att klara sig mot jätten Fortum. Facket måste ställa upp.

Tvångsinlösning ska användas endast ifråga om betydelsefulla allmänna intressen. Vanligtvis har det gällt dragning av järn- eller motorvägar och placering av kärnkraftverk. Mark för industrihallar och privata intressen har inte kommit på fråga.

Med undantag för Fortums aktieägare har Esboborna ingen nytta av datacentralen, snarare blir staden utnyttjad av Fortum som först får sälja hundratals megawatt el till datacentralen och vintertid sälja spillvärme till fjärrvärmenätet, naturligtvis till fullt pris. Som motprestation lovar Fortum stänga Finno kraftverks kolenhet. Det har länge varit klart att enheten ska stängas senast 2024. Annars tvingas man till det.

Datacentralerna har ingen inverkan på vår sysselsättning. Arbetskraften såväl i byggnadsskedet som i driften hämtas från utlandet. I Fredrikshamn utvidgar Google som bäst sin datacentral i en nedlagd pappersfabrik. Arbetskraften flygs in i två skiften från Irland och tillbaka.

Ingen utomstående får sätta sin fot i hallarna som i Esbo sammanräknat blir ca en kilometer långt. Höjden är 26 meter motsvarande sju-åtta våningars höghus.

Också miljörörelsen och idrottsfolket motsätter sig planerna. Skidspåret från södra Finlands populäraste skidcentrum i Oitans går strax intill området. Miljöfolket ger också jordbrukaren sitt fulla stöd. Landskapsbilden förstörs medan sjöarna Bodom och Grundträsk ligger inom riskzonen.

Det ena av Fortums kärnkraftverk i Lovisa kan avsätta hela sin elproduktion till datacentralen. I händelse av elavbrott måste man ha ett ansenligt reservkraftverk och ett dito oljeförråd på området med dithörande risker för sabotage och terroristangrepp.

I Fortums jätteprojekt ingår en liknande enhet i Kyrkslätt. Hur markanskaffningen där sker är obekant. Elen tas från en transformator i Mankby på Esbo sidan. Till den planerade centralen på Kolabacken är avståndet åtta kilometer. Högspänningskabeln dras i jorden. Ovanför blir en åtta kilometer lång och 10 meter bred zon där inget får byggas. Eventuellt omgärdas zonen hela vägen av ett högt staket för att hålla djur och mänskor på avstånd.

Ytterligare en hithörande enhet placeras i det nedlagda kraftverket i Ingå, vilket låter förnuftigare.