Viikinkoetila E3 F0661 Photo Hy Linda Tammisto
Försöksgården i Vik, Helsingfors Universitet. FOTO: HU/Linda Tammisto
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Gemensam ansökan
och kontinuerlig ansökan

Varje vår ordnas gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning och gemensam ansökan till högskolor. Vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning pågår under tiden 23.2-23.3.2021. Gemensam ansökan till högskolor pågår under tiden 17-31.3.2021. I gemensam ansökan söker huvudsakligen de som går ut grundläggande utbildning eller gymnasiet.

Du kan också söka till yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) genom kontinuerlig ansökan flexibelt året om.

Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, en annan yrkesinriktad examen eller en högskoleexamen, kan du inte söka till yrkesutbildning via gemensam ansökan. Du kan då söka till utbildningarna via läroanstalternas kontinuerliga ansökningar. Om du har gått gymnasiet kan du söka till gymnasiebaserad utbildning, men inte till grundskolebaserad utbildning.

I gemensam ansökan till högskolor kan du söka till både yrkeshögskolor och universitet. Om du redan har avlagt en examen gör du din ansökan på samma sätt som de som söker sin första studieplats.

För att förbättra möjligheterna för dem som söker sin första studieplats finns en kvot för förstagångssökande. Du är inte en förstagångssökande om du redan har avlagt en finländsk högskoleexamen eller tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen som började hösten 2014 eller senare i finländsk högskola (gäller även ansökan om överflyttning).

Kontinuerlig ansökan

I den kontinuerliga ansökan kan du söka till yrkesutbildning flexibelt året om. Läroanstalterna beslutar enligt utbildning om ansökningstider, ansökningsförfarandet och antagningsgrunder. Du får mer information om ansökningstider, ansökningsförfarandet och antagningsgrunder av läroanstalterna eller på webbsidan studieinfo.fi.

Du får handledning och rådgivning för ansökan av läroanstalterna. Redan i ansökningsskedet är målet att utreda ett lämpligt utbildningsalternativ och en nivå som motsvarar ditt kunnande. Vid valet av lämplig utbildning beaktas alltså det kunnande som du redan har.

Du kan till exempel i arbetslivet, hobbyverksamhet, frivilligverksamhet eller föreningsverksamhet ha fått sådant kunnande som kan beaktas.

Den kontinuerliga ansökan passar särskilt för dig om:

- Du redan tidigare har avlagt en examen på andra stadiet eller en högskoleexamen.

- Du har inhämtat kunnande i arbetslivet.

- Du vill avlägga en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen eller delar av dem.

- Du vill avlägga en yrkesinriktad examen som läroavtalsutbildning.

- Du inte fick en studieplats i gemensam ansökan.

Om du nyss gått ut grundskolan, tionde klassen eller handledande utbildning för yrkesutbildning, ska du i första hand söka via gemensam ansökan. Du kan också söka i kontinuerlig ansökan, om du hittar utbildningar som passar dig.

Ansökan till yrkesutbildning

Till yrkesutbildning söker man huvudsakligen via kontinuerlig ansökan året om. Om du söker till en yrkesinriktad grundexamen från grundskolan eller gymnasiet, söker du i allmänhet via gemensam ansökan. Till yrkesexamina och specialyrkesexamina söker du alltid via kontinuerlig ansökan.

Inom gemensam ansökan iakttas gemensamma antagningsgrunder och ansökningstiden är densamma för alla sökande. I den kontinuerliga ansökan beslutar läroanstalterna om antagningsgrunderna, ansökningstiderna och ansökningsförfarandet.

Du avlägger en yrkesinriktad examen genom yrkesprov. I proven visar du att du har kunnande i praktiska arbetsuppgifter i regel på en arbetsplats. I yrkesproven bedömer man hur bra du har inhämtat den yrkeskompetens som krävs för examen. Läraren och en representant för arbetslivet utvärderar ditt kunnande.

Du kan avlägga en yrkesinriktad examen bland annat vid yrkesläroanstalter, vuxenutbildningscentrer, specialyrkesläroanstalter eller vid andra läroanstalter. Du kan dessutom genomföra utbildningen som läroavtalsutbildning. Närundervisning kan ges på dagtid, kvällstid och under veckoslut. Det går ofta också att studera på distans eller via nätet.

En yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen ger allmän behörighet för högskolestudier. Högskolorna fastställer specifika antagningsgrunder enligt utbildning.

Dubbelexamen

Att avlägga flera examina kallas också att avlägga dubbelexamen eller kombiexamen. Det innebär i praktiken att du via tilläggsstudier avlägger flera examina samtidigt. Det är alltså möjligt att kombinera gymnasiestudier med en grundexamen inom naturbruk. Det går också att komplettera en yrkesinriktad grundexamen med studier från en annan grundexamen.

Det är krävande att gå in för dubbelexamen, men läroanstalterna försöker underlätta och förkorta studierna exempelvis så att man kan ersätta de gemensamma studierna inom yrkesutbildningen med gymnasiets motsvarande studier.

Om du utöver en yrkesexamen också vill avlägga studentexamen, bör du studera minst fyra gymnasieämnen. Du kan också avlägga hela gymnasiets lärokurs. Det går också att komplettera en yrkesinriktad grundexamen med studier från en annan grundexamen.

Ansökan görs i gemensam ansökan. Läroanstalterna anger om det finns möjlighet att avlägga gymnasiestudier, vilket syns i ansökningsblanketten i ansökningsmålet. Det är alltid möjligt att välja in tilläggsstudier i yrkesstudier och det är möjligt att komma överens om dem också under studiernas gång.

Utbildning som ordnas på arbetsplatsen

I examen ingår utbildning som ordnas på en arbetsplats. Utbildningen kan ordnas i form av ett utbildningsavtal eller ett läroavtal mellan läroanstalten, den studerande och arbetsplatsen. Utbildningen som ges på en arbetsplats planeras och handleds individuellt.

Läroavtalet grundar sig på ett tidsbundet arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Det innebär att du som läroavtalsstuderande samtidigt är anställd. Du får lön och arbetsgivaren får utbildningsersättning. Med läroavtalet kan du förvärva t.ex. allt kunnande som behövs för att avlägga examen, med andra ord kan läroavtalet slutas på en gång för hela examen. Läroavtal kan också göras för en examensdel.

Om du studerar med utbildningsavtal är du inte i arbetsavtalsförhållande, dvs. du är studerande och får inte lön. Arbetsplatsen får inte heller utbildningsersättning. Utbildningsavtal görs alltid separat för varje examensdel.

Det går att smidigt kombinera läroavtal och utbildningsavtal under studierna. Du får ytterligare information om utbildning som ordnas på arbetsplatser av läroanstalterna.

Ansökan till högskolor

I gemensam ansökan till högskolor kan du söka både till yrkeshögskolor och universitet. Gemensam ansökan ordnas två gånger per år, på våren och på hösten. Till de flesta utbildningar kan du endast söka i vårens gemensamma ansökan. I höstens ansökan finns det betydligt färre utbildningar att söka till.

I vårens gemensamma ansökan till högskolor kan du söka till yrkeshögskole- och universitetsutbildningar som inleds på hösten. Kontrollera behörighetskraven för utbildningar som intresserar dig. I gemensam ansökan ingår också till exempel magisterutbildningar. Enbart de som har avlagt en lämplig lägre högskoleexamen kan söka till dessa utbildningar.

Prioritera utbildningarna dvs. ordna utbildningarna i önskad ordning i ansökningsblanketten. Överväg noggrant hur du ordnar ansökningsönskemålen. Du blir erbjuden den studieplats som du prioriterat högst i ansökningsblanketten och till vilken dina antagningspoäng räcker till. Du kan ta emot endast en studieplats.

Kontrollera om utbildningen förutsätter förhandsuppgifter eller inträdesprov. I allmänhet skickar högskolorna inte separata kallelser till inträdesproven. Kontrollera därför tiden och platsen för inträdesprovet i beskrivningen av utbildningen i studieinfo.fi eller direkt av högskolan.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar enligt högskolans egen tidtabell i separat ansökan. Varje högskola fastställer egna tidtabeller för tilläggsansökan.

Kvot för förstagångssökande

Högskolorna reserverar enligt lag en del av studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången söker studieplats vid en högskola. Målet med kvoten för förstagångssökande är att förbättra ställningen för dem som söker sin första studieplats.

Du är förstagångssökande om du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom utbildningssystemet i Finland, och du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen och som började höstterminen 2014 eller senare.

De studieplatser som inte har reserverats för förstagångssökande fylls enligt antagningsgrunderna och i ordningsföljd med förstagångssökande och andra sökande. I allmänhet antas förstagångssökande och övriga sökande enligt samma antagningsgrunder.


Det mesta du behöver veta finns på studieinfo.fi

Utbildningsstyrelsen upprätthåller Studieinfo-portalen. Finländska läroanstalter och högskolor uppdaterar uppgifterna om sina egna utbildningar i studieinfo-tjänsten.
I Studieinfo-tjänsten kan man:
- Bläddra bland olika områden och examina.
- Få information om studier.
- Hitta aktuella utbildningar.
- Söka till utbildningar.
- Bekanta sig med antagningsgrunderna.
- Titta på videor och läsa om studerandes egna erfarenheter.
Studieinfo.fi-tjänsten är en elektronisk tjänst med ett brett utbud av utbildningsanordnarnas tjänster. Tjänsten används bland annat av sökande till utbildning, studerande, läroanstalter, företag och den offentliga förvaltningen.
Studieinfo.fi erbjuder tjänster som är lätta att använda, tillförlitliga och säkra för planering och genomförande av livslånga och individuella studievägar.
Studieinfo är en e-tjänst som också riktar sig till utbildningsanordnare på olika nivåer.