Dsc 2766
Med den första hållbarhetsveckan i Österbotten vill man slå ett slag för att synliggöra och stärka aktörer inom det regionala hållbarhetsarbetet samt ökat nätverkande, säger Nora Backlund, projektledare på Finlands svenska 4H.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Livet på landet

Första österbottniska
hållbarhetsveckan arrangeras
i september

Österbotten får sin första hållbarhetsvecka 21-27 september. Ambitionen är att skapa grogrund för vidare utveckling av regionalt hållbarhetsarbete genom presentationer av aktörer, nätverksbyggen och konstruktiva diskussioner.

Syftet med det kommande hållbarhetsveckan i Österbotten är att lyfta fram goda exempel på existerande hållbarhetsarbete. Men också att synliggöra, förstärka och sammanföra olika aktörer samt sprida information.

– Projekt Spektrum genomförs av Finlands Svenska 4H och Yrkesakademin i Österbotten i samarbete med det åländska projektet Lokalkraft Leader Åland, säger Nora Backlund, projektledare på Finland svenska 4H.

Hållbarhetsveckan är en angelägenhet som är utspridd till alla österbottniska kommuner och tidpunkten är den 21-27 september. Veckan innan arrangeras hållbarhetsveckan i Västerbotten. Det är tänkt att det ska gå att delta i båda evenemangen.

Jordbruket kommer att ha synlig roll

Det kommer att ordnas evenemang och aktiviteter som anknyter till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Verkstäder, föreläsningar, temadagar och öppet hus-evenemag är exempel på tillställningar.

– Enligt planerna ska hållbarhetsveckan inledas med ett seminarium där flera föreläsare medverkar, säger Nora Backlund.

– Målet är att bana väg för bygget av en österbottnisk arena för hållbarhetsarbete genom att samarbeta med företag, föreningar, kommuner och andra intresserade parter.

I en snar framtid kommer det att hållas informationsmöten runt i Österbotten för att hitta intresserade aktörer och evenemangsarrangörer.

En hemsida ska också lanseras under den kommande våren. Det ska därtill bildas en referensgrupp där olika branscher är representerade, säger Nora Backlund.

– Jordbruket kommer att ha synlig roll i det här projektet med anledning av att hållbarhetstänkande är viktigt inom branschen, påpekar Backlund.

Till exempel kunde ”Köp av bonden”-dagen lyftas upp under hållbarhetsveckan och möjligen arrangemang av kollektiva transporter till olika jordbruk.

Dsc 2759
Eva Mikaelsson från Länsstyrelsen i Västerbotten berättade om den stabila och gränsöverskridande tradition som har etablerats i form av Västerbottens hållbarhetsvecka. Evenemanget har arrangerats sedan 2008.

Etablerad tradition i Västerbotten

På andra sidan Kvarken har Västerbottens hållbarhetsvecka cementerats som en etablerad och årligen återkommande tradition sedan starten 2008. Det västerbottniska evenemanget är en klar förebild och inspirationskälla för de krafter som bygger upp en motsvarighet på österbottnisk mark.

Inledningsvis var det mässföretaget Nolia som tog initiativet till en hållbarhetsmässa i Umeå som lockade 1.500 personer. Försöket gav blodad tand, men de involverade var inte riktigt nöjda. Man ville helt enkelt utveckla konceptet ytterligare.

– I början var arrangemanget koncentrerat till Umeå. Numera är det utspritt till hela Västerbotten. År 2014 kom även Norrbotten med i bilden. Det är dock ännu osäkert om länet deltar i årets version av hållbarhetsveckan, säger Eva Mikaelsson från Länsstyrelsen i Västerbotten.

Eva Mikaelsson sitter med i styrgruppen för Västerbottens hållbarhetsvecka. Till de övriga aktörerna hör förutom Nolia bland annat Umeå och Skellefteå kommuner och Umeå universitet.

– Att det är deltagarna som skapar veckoprogrammet är en viktig princip.

– Under de senaste åren har omfattningen varit 150-200 aktiviteter. Det har handlat om till exempel hållbarhet, matsvinn, återbruk, modevisningar och elbilsvisningar, säger Mikaelsson.

Ursprungligen var målet att Västerbotten skulle vara profilerat som ett så kallat hållbart län redan 2020. Nu har det årtalet emellertid justerats till 2030.

Viktigt inslag i yrkesutbildningen

Projektchef Henrik Ingo säger att cirkulärekonomi är ett ämne som är starkt framträdande inom dagens yrkesutbildning på YA i Österbotten.

– Ämnet är obligatoriskt för studerande som avlägger grundexamina. En frivillig påbyggnadskurs är också tillgänglig.

– Intresset för cirkulärekonomi är stort även hos de övriga yrkesutbildningarna i Svenskfinland. Samtidigt sker det hela tiden en utveckling och fördjupning på det här området.

– Studiematerialet bör samtidigt kunna anpassas. Det nuvarande perspektivet är påtagligt urbant och dessa miljöer är ju vanligtvis inte förekommande i Österbotten, påpekar Ingo.


Spektrum-projektets finansiärer

- Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
- Aktion Österbotten
- Svenska kulturfonden
- Ossian och Betsy Schaumans österbottniska jordbruksfond
- Svenska Österbottens kulturfonden med medel från syskonen Hintz fond