Alg6 Maj23 Ct
Med en mätstav som stöd beräknar Linda Haka, skogsrådgivare på Finlands skogscentral, hjortdjursskadorna. En älgskadevärdering är noggrann och fungerar som grund för storleken på ersättningen.
Tema

Fler som drabbas av
hjortdjursskador borde anmäla

I mars utbetalades 740.000 euro i ersättning för älgskador. En summa som kunde vara betydligt större om fler skogsägare som drabbas av skador anmälde dem. Som det är nu är det många som av olika orsaker inte anmäler.

– Jag har en känsla av att en del skogsägare som har älgskador i sina plantskogar väljer att inte anmäla dem. Jag vet det finns plantskogar som drabbats, men tyvärr anmäls inte alla ytor, men jag kan inte direkt svara på frågan varför det är så. Men en bidragande orsak är att många tror att de inte får någon ersättning, säger Linda Haka, skogsrådgivare på Finlands skogscentral i Närpes.

I mars i år utbetalade skogscentralen ersättningar för älg- och hjortdjursskador på ytor som granskades 2022. Totalt utbetalades 740.000 euro som omfattade 1.460 hektar. Det innebar en liten ökning från året innan, men nivån är låg och motsvarar inte de verkliga skadorna.

– I verkligheten är hjortdjursskadorna betydligt fler än vad skogsägarna söker ersättning för. Också många omfattande skador förblir oanmälda och ingen ersättning söks, säger utvecklingsexperten Heikki Kuoppala, utvecklingsexpert vid Finlands skogscentral i ett pressmeddelande.

I riksskogstaxeringen har det bedömts omfattningen av hjortdjursskador i hela landet. Jämfört med de uppgifterna konstaterar skogscentralen att det betalas ersättning för cirka 19 procent av de allvarliga och totala hjortdjursskadorna och bara 2 procent av skadorna som orsakat tillväxt- och kvalitetsförluster.

– Det kan bero på att skogsägarna inte tror att de får ersättning. Men mitt råd till alla skogsägare som drabbas är att ta kontakt med skogscentralen oavsett, säger Haka.

Bättre system i dag

Föreställningen om att man inte får ersättningen hänger troligen kvar efter att den nya nya skogslagen trädde i kraft 2014. Den bidrog till att kraven för en lyckad plantering ändrades så att inte bara de planterade plantorna utan också de som tillkom naturligt, även asp, värderades vid en granskning av älgskador.

– Det gjorde det i praktiken nästan omöjligt att få ersättning, men förordningen om viltskador ändrade 2017 och nu utgår man från bara gran och vårtbjörk och glasbjörk som godkänns bara till 20 procent som ersättande trädslag i tallbestånd, förklarar hon.

En skogsägare kan anmäla en älgskada till Finlands skogscentral. När anmälan hamnar på Hakas bord går hon ut till figuren och utför en älgskadevärdering.

– Jag utför värderingen tillsammans med en representant för jaktvårdsföreningen som hjälper till att bedöma vilket djur som orsakat skadorna. Har rådjur skadat plantan berättigar det inte till ersättning. Skogsägaren har alltid möjlighet att komma med när värderingen utförs.

När hjortdjursskador värderas kontrolleras hur allvarliga tillväxt- och kvalitetsförluster djuren orsakat i plantskogen. Utifrån det beräknas ersättningen till skogsägaren. Det som granskarna kontrollerar först är om beståndet är utvecklingsdugligt, vilket innebär att det måste finnas minst 1.500 barr- eller 1.100 lövträd per hektar.

Alg3 Maj23 Ct
Linda Haka, skogsrådgivare på Finlands skogscentral i Närpes inspekterar ett plantbestånd som skadats av hjortdjur. Många skogsägare som råkar ut för skador anmäler inte, vilket är synd. Det lönar sig alltid att anmäla skadorna och få dem värderade, säger hon.

Indelas i provytor

Därefter indelas hela figuren i provytor på 50 kvadratmeter och med en mätstav på 3,99 meter räknas antalet träd utifrån de nämnda träslagen och hur många plantor som skadats.

– Jag för in datan i ett program som gör beräkningar för samtliga provytor och en generell beräkning för hela ytan. Beräknas antalet plantor över 600 per hektar blir det kompletterande plantering och är det under 600 förordas omplantering, förklarar Haka.

I grunden utgår värderingen från den beräknade förlusten för skogsägaren jämfört med om det skulle växa en hel och vårdad plantskog utan skador. I medeltal uppgår ersättningen till cirka 350 euro per hektar, enligt skogscentralen.

– Skogsägaren väljer själv hur den eventuella kompletteringen eller omplanteringen görs, säger Haka.

Älgskador förekommer typiskt i ungefär tre meter höga tallplantskogar. Älgarna äter av tallarnas kvistar, toppar och bark, och bryter också av stammar, vilket minskar plantskogens tillväxt. Men de går också in i nya plantbestånd och betar av toppskotten på mycket små plantor.

Linda Haka visar en tallplantskog som planterades 2020 och som värderades i fjol. Den gången konstaterades att ytan ska kompletteras med nya plantor.

– Viktigt är att skogsägarna kontrollerar sina plantskogar minst en gång i året. Som alltid lönar det sig att göra det och anmäla till oss, säger hon.

När toppskottet betats bort tar andra skott över och plantorna börjar se ut som en buske.

– De här plantorna förlorar mycket i tillväxt på grund av skadan, konstaterar hon.

Alg1 Maj23 Ct
Så här ser en ung planta ut efter att hjortdjuren varit framme. När toppskottet betas av blir plantan litet som en buske, vilket ger tillväxtförluster. Skogsägare som drabbas av hjortdjursskador bör anmäla dem till Finlands skogscentral.

Inte roligt att drabbas

Trots att antalet älgar minskar sett till beviljade jaktlicenser för älg finns det många skogsägare som råkar ut för skador. Haka berättar att samma dag som för intervjun hade en skogsägare ringt och berättat om nya älgskador.

– Skogsägaren ifråga visste inte då om hen orkar anmäla ytan som hade planterats för två år sedan. Det är som skogsägare frustrerande att råka ut för skador och det återstår att se om det denna gång leder till en älgskadevärdering. Men mitt råd är alltid att man ska anmäla, säger Haka.

Att det finns skogsägare som väljer att plantera gran på tallmarker på grund av återkommande älgskador är inte att föredra. Haka rekommenderar i stället det biologiska bekämpningsmedlet Trico, som gör att älgarna inte vill beta.

– Utförs appliceringen av Trico på rätt sätt minskar risken för älgskador betydligt. Vi rekommenderar starkt att skogsägarna använder det medlet, säger hon.