Skogsbruk EU

Finland kräver ändringar i
förslaget till taxonomiförordning

EU-ministerutskottet har fastställt regeringens ståndpunkt i fråga om den delegerade rättsakt på klimatområdet som kompletterar EU:s taxonomiförordning om hållbar finansiering.

Finland ser den delegerade aktens målsättning att bidra till begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna som viktig. Den delegerade aktens tekniska granskningskriterier för många ekonomiska verksamheter kan i huvudsak anses vara lyckade och stödja målen.

Regeringen anser dock att den delegerade akten inte bör antas i den nuvarande form som Europeiska kommissionen lagt fram. Statsrådet anser att de tekniska kriterierna för behandlingen av skogar delvis är svårbegripliga och mångtydiga. Det skulle vara svårt att verifiera att kriterierna uppfylls, och kriterierna kan inte till alla delar anses vara ändamålsenliga. Kriterier som lämnar rum för tolkning kan leda till att skogsbruket hamnar utanför taxonomin och att möjligheterna att få finansiering för skogsbruksinvesteringar försämras.

Finland anser också att den detaljerade regleringen av skogsbruket fortsättningsvis bör höra till medlemsstaternas behörighet. I kommissionens förslag krävs det att de tekniska granskningskriterierna ses över på nivån för skogsbruksföretag eller på nivån för ursprungsområdet för skogsråvara. Hittills har hållbar skogsanvändning i regel setts över på medlemsstatsnivå.

Finland anser det vara beklagligt att vattenkraft och bioenergi behandlas på ett annat sätt än andra energiformer med låga utsläpp i de tekniska granskningskriterierna. Finland beklagar också att kommissionen inte har inkluderat några tekniska granskningskriterier för kärnenergi i den delegerade akten på klimatområdet. Enligt Finland är det viktigt att kommissionen utan dröjsmål utfärdar ett förslag till kompletterande delegerad rättsakt i frågan.

Syftet med taxonomiförordningen är att påskynda uppnåendet av utsläppsminskningsmålen genom att skapa en taxonomi för hållbara finansierings- och investeringsobjekt. Ett projekts klimatvänlighet kan inverka på det finansieringsbelopp som projektet beviljas.