723A6Cc7 0B71 4719 Bac8 05C4Af9Eb74F
Storskarvar. FOTO: Heikki Kotiranta
Livet på landet

Endast regionala förändringar
i Finlands storskarvsbestånd

Sommaren 2022 räknades cirka 24.470 storskarvsbon i Finland. Sedan 2015 har storleken på häckningsbeståndet i hela Finland bara varierat med några få procent. På regional nivå är dock de årliga variationerna i antalet bon stora.

Sommaren 2022 var häckningsbeståndet i Finland nästan en procent, dvs. 140 bon, mindre än föregående sommar. Hösten 2021 hittades en ny koloni med trehundra bon i Fredrikshamn, vilket ökade antalet bon förra året till cirka 24.610. 2021 års bestånd var fem procent mindre än år 2020.

I både Finska viken och Bottenhavet fanns ungefär en tredjedel av storskarvens bon, en femtedel i Skärgårdshavet, tio procent i Kvarken och nio procent i Bottenviken.

– Skarvbeståndet i Finska viken minskade med drygt tio procent, liksom även i Skärgårdshavet och Kvarken. Däremot var skarvbeståndet i Bottenhavet och Bottenviken en femtedel större än sommaren 2021, säger forskare Pekka Rusanen från Finlands miljöcentral i ett pressutskick.

Enligt Rusanen inverkade det rikliga havsörnbeståndet i Finska viken, Skärgårdshavet och Kvarken på storskarvarna:

– I Finska viken, Skärgårdshavet och Kvarken fanns det i år sammanlagt nästan 6.000 färre storskarvsbon än för fyra år sedan. I Kvarken upptäcktes knappt hälften av antalet bon jämfört med sommaren 2018 och två kolonier istället för sju.

Skarvbeståndet i hela Bottenvikenområdet ökade med sammanlagt 12 procent. Det fanns nästan 12.700 bon i Bottenvikenområdet, varav cirka 8.010 i Bottenhavet, 2.480 i Kvarken och 2.190 i Bottenviken. Sommaren 2022 fanns det cirka 7.380 bon i Finska viken och 4.400 i Skärgårdshavet.

Allt större andel häckade i storkolonier

I Finland observerades 52 skarvkolonier. Kolonierna häckade på sammanlagt 71 skär eller öar, och dessutom häckade fem kolonier i små grupper enbart i sjömärkenas, linjetavlornas eller fyrarnas konstruktioner.

Över 60 procent av hela Finlands storskarvsbeståndet häckade i de åtta största kolonierna. Dessa kolonier med över tusen bon fanns i Raumo (omkring 4.700 bon), Korsholm (2.240), Borgå (1.680), Åbo (1.490), Kristinestad (1.430), Karleby (1.360), Enäjärvi i Björneborg (1.250) och Esbo (1.140).

På kommunal nivå minskade beståndet mest i Kyrkslätt med omkring 1.100 bon och ökade mest i Raumo med 1.040 bon. I Nystad och Raseborg minskade beståndet med omkring 400 bon. I Esbo, Björneborg och Korsholm ökade beståndet med omkring 300 bon.

Det totala häckningsområdet för storkarvskolonierna var cirka 65 hektar. Andelen storkarvarar som häckar i träd växer fortfarande klart. I sommar stod trädbon redan för hälften av det totala antalet bon, medan andelen för tre år sedan bara var en fjärdedel. Andelen häckningar i träd har ökat på samma tid som havsörnens allt kraftigare jakt på storskarv.

Många kolonier övergavs

I år övergavs ett exceptionellt stort antal kolonier. I de 23 övergivna kolonierna fanns ännu förra sommaren cirka 3.000 bon.

Ett stort antal av dessa bon lämnades tomma på grund av havsörnens ökade jakt. Dessutom har storskarvens häckning helt misslyckats i flera mindre kolonier.

Tio nya häckningsplatser observerades i olika havsområden. I dem fanns sammanlagt endast 160 bon. Dessutom var tre häckningsplatser i bruk efter en paus på flera år.

Olagliga störningar av storkarvskolonier inträffade i sommar åtminstone i Raseborg och Finström på Åland, där det enda häckningsförsöket som observerats i landskapet förhindrades. Dessutom finns det tecken på störningar åtminstone i Lovisa, Borgå och Kristinestad.

Sommaren 2022 deltog närmare 90 personer i räknandet, letandet och granskningen av storskarvskolonier. Uppföljningen av storskarvsbeståndet samordnas av Finlands miljöcentral. I Finland är storskarven skyddad av naturskyddslagen året runt och finns inte med på EU:s lista över arter som får jagas.