P039092 309871
EU-medborgarnas tilltro till CAP är rätt positiv. FOTO: EU
Jordbruk EU

En bred majoritet i EU
stöder jordbrukspolitiken

Nästan tre av fyra européer känner till den gemensamma jordbrukspolitiken och finner den nyttig. Det är kontentan av en färsk opinionsundersökning i alla 27 medlemsländer. Enkäten har sammanställts av Eurobarometer.

Utfrågningen genomfördes mellan augusti och september 2020. Sammanlagt svarade mer än 27.200 personer på frågorna. På grund av Covid-19-pandemin måste metodiken anpassas, så att ett större antal intervjuer genomfördes på nätet.

Nästan alla tillfrågade personer (95 procent) samtycker till att jordbruket och landsbygden spelar en viktig roll för framtiden i den europeiska unionen. Den gemensamma jordbrukspolitiken är dessutom bekant för de flesta.

I dag vet 73 procent av de tillfrågade vad CAP står för. Det är en ökning med sex procentenheter sedan den förra utfrågningen 2017. Dessutom visar undersökningen att fler EU-medborgare är medvetna om den gemensamma jordbrukspolitiken.

CAP ska trygg, god och sund mat

En majoritet (76 procent) anser att CAP gynnar hela samhället och inte bara jordbrukare. Det är en ökning med 15 procent sedan 2017. En majoritet av medborgarna i nästan alla EU-länder delar denna uppfattning. Det enda undantaget är Malta.

Åsikterna om huvudmålen för CAP har däremot inte ändrats sedan 2017. De flesta tillfrågade (62 procent) anser fortfarande att CAP i första hand ska trygga produktionen av säker och hälsosam mat av hög kvalitet.

Denna uppfattning återspeglas också på nationell nivå, där medborgarna anser att säker mat ska förbli jordbrukspolitikens högsta prioritet. Årets undersökning visade också att 52 procent backar upp miljöskyddet och klimatet som väsentliga huvudmål.

En av två tillfrågade personer (51 procent) betonar att CAP har en viktig uppgift för att trygga en rättvis levnadsstandard för producenterna. Betoningen av klimatet hade ökat med två procent sedan 2017, medan tre procent fler betonade bondens bästa.

Fler européer än tidigare anser att den gemensamma jordbrukspolitiken är en viktig uppgift för EU. Jämfört med 2017 ökade betydelsen för samtliga sektorer, inklusive matsäkerhet, uthållighet och livsmedel av hög kvalitet, med minst 5 procentenheter.

Bonden borde förtjäna bättre

En bred majoritet av de tillfrågade (80 procent) anser att CAP i första hand ska garantera en hög matsäkerhet, Andelen har ökat med 8 procent sedan 2017. Samtidigt önskar en växande grupp bättre levnadsstandard för producenterna.

Hela 39 procent av de tillfrågade menar att EU-stödet till producenterna är för lågt. Det är en ökning med 13 procent sedan 2017, då bara 26 procent stödde tanken att bonden borde förtjäna bättre.

Upp till 56 procent vill höja stödet till bonden inom de närmaste tio åren. Det är en markant ökning sedan 2017 (12 procent) och motsvarande utfrågning från 2007, då 27 procent var av denna åsikt.

Är jordbruket en klimatbov eller inte? En växande andel av de tillfrågade (42 procent) tror att jordbruket är den viktigaste orsaken till klimatförändringen. En majoritet (55 procent) menar i alla fall att bönderna redan har levererat sitt bidrag för klimatet.

Fler medborgare än tidigare (56 procent) känner till den ekologiska EU-märkningen. Det är en ökning från 29 procent sedan 2017. Medvetenheten om geografiska beteckningar har förblivit stabil.

Slutligen anser de flesta tillfrågande att skogarna i första hand ska erbjuda naturliga livsmiljöer för djur, bevara den biologiska mångfalden och naturen (69 procent), absorbera koldioxid och motverka klimatförändringen (65 procent).

Den fullständiga rapporten från EU-undersökningen kommer att publiceras i november.