Jordbruk

Ekobranschen jobbar på
att genomföra ”Luomu 2.0”

Aktörer inom den ekologiska branschen samlades den 15 december i S:t Michel för att färdigställa sin plan för genomförande av programmet ”Luomu 2.0” (ung. Eko 2.0), uppger Jord- och skogsbruksministeriet.

– Med hjälp av den nya CAP-strategin, som träder i kraft vid årsskiftet, säkerställs försörjningsberedskapen samtidigt som miljöns tillstånd förbättras, då bland annat den ekologiska produktionen stöds, underströk jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio, som öppnade seminariet.

Den ekologiska produktionen kan fortsättningsvis bli mer produktiv, eftersom det finns en stor skördepotential att utnyttja. Målen för programmet Luomu 2.0 kan nås, när hela livsmedelssystemet satsar på ekologiska produkter.

– För att den ekologiska produktionen ska bli starkare krävs det mer kunskap i hela livsmedelssystemet från jord till bord. Målen kan nås genom satsningar på forskning, rådgivning och utbildning och genom samarbete. Det är också viktigt att komma ihåg att utveckling av kunskaperna och kompetensen inom ekologisk produktion gynnar hela den finländska livsmedelsproduktionen, säger Sari Iivonen, direktör för Finska ekologiska forskningsinstitutet.

Planen för genomförande av programmet Luomu 2.0 har som mål att 2030 ska en fjärdedel av åkerarealen användas till ekologisk produktion, arealen för plockning av ekologiska naturprodukter ha fördubblats till nästan 14 miljoner hektar och ekologiskt odlad fisk och ekologiska vattenbruksprodukter ska finnas både för inhemsk konsumtion och för export. Ett mål är också att 25 procent av de livsmedel som upphandlas offentligt ska vara ekologiska 2030.

Hur regeringsprogrammet för följande regering ser ut har också betydelse för huruvida alla mål för den ekologiska produktionen nås. I enlighet med Luomu 2.0-programmet följs genomförandet av åtgärderna upp vartannat år tillsammans med aktörerna inom den ekologiska branschen.

Genomförandeplanen har beretts under jord- och skogsbruksministeriets ledning i arbetsgrupper bestående av representanter för berörda aktörer inom den ekologiska branschen och förvaltningen.