Soderfjarden3
Med hjälp av digitala mätstationer kartläggs både grund- och regnvatten samt fuktighetsgrader och temperaturer runt om på Söderfjärden i åtminstone två år framåt. Från vänster Joel Båsk från Agrolink, David Köping från torrläggningsbolaget för Söderfjärden och Simon Nässlin, dräneringsplanerare på ProAgria Lantbrukssällskapet.
Jordbruk

Digitala mätstationer håller
koll på Söderfjärden

Målet är att optimera bevattningen, dräneringen och magasineringen av vatten. Det aktuella vattenhanteringsprojektet på Söderfjärden tog i slutet av maj ett klart steg framåt då elva digitala mätstationer installerades i området.

Det tvååriga EIP-projektet ”Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden” i Proagria Lantbrukssällskapets regi är ursprungligen initierat av berörda markägare och det lokala torrläggningsbolaget.

Målen är att optimera vattenhushållningen, bana väg för bättre skördar och säkerställa att det går att bedriva jordbruk i området ännu om hundra år. En innovationsgrupp bestående av experter, jordbrukare och markägare ska driva utvecklingsprojektet framåt.

– Det handlar till exempel om att kartlägga grundvattenläget på olika åkrar och få en bättre bild av vattenmängder i utfallsdiken, säger Simon Nässlin, dräningsplanerare på Proagria Lantbrukssällskapet.

Nu har ett första betydande steg tagits i vattenhanteringsprojektet. Den 23 maj installerades elva digitala mätningsstationer på skiften och vid utfall runt om på den vidsträckta Söderfjärden.

Mätningsdata samlas in och analyseras

Med hjälp av mätstationerna, som har utvecklats och levererats av Solf-företaget Agrolink, kartläggs framför allt grundvattenläget på olika åkrar mångsidigt och långsiktigt.

Man får till exempel information om fuktigheter och temperaturer nere i marken. Vid några stationer erhålls dessutom data om aktuella regnvattenmängder. Höjder i olika utfallsdiken kartläggs också.

Mätstationerna sänder information en gång i halvtimmen. Resultaten kan i fortsättningen följas digitalt via en karttjänst som är tillgänglig bland annat via ProAgria Lantbrukssällskapet.

– Mätningsdata kommer att samlas in och analyseras åtminstone i två år. Förhoppningsvis blir det en förlängning efter den tiden, säger Simon Nässlin.

Ambitionen är att optimera vattenhushållningen på ett miljövänligt och hållbart sätt. Åtgärderna är därtill viktiga med tanke på den ökade risken för olika slags extremväder såsom den svåra torkan 2018, säger Joakim Östman från Agrolink.

Det torde i nuläget inte finnas något motsvarande instrument för den här typen av digital grundvattensmätning på åkrar, säger Östman.

Soderfjarden2
Målet med beredskapsplanen för vattenhantering på Söderfjärden är att förbättra odlingsförhållanden och säkra det lokala jordbrukets framtid.

Markägarna eftersträvar gemensamma lösningar

David Köping från torrläggningsbolaget vid Söderfjärden är nöjd med att vattenhanteringsprojektet nu avancerar.

– Det handlar om frågor som vi har funderat på i flera år. Det finns olika åsikter bland markägarna. Det gäller att via det här projektet nå fram till gemensamma lösningar som grundar sig på konkreta fakta och inte på åsikter och spekulationer.

Vattenläget varierar tydligt mellan åkrar beroende på olika höjdlägen. En jämnare vattenhushållning behövs definitivt, tillägger Köping.

Markägaren Hasse Nysand vars fru är jordbrukare på Söderfjärden framhåller att torka och även överdränering i viss mån ofta tenderar att vara klara problem i området efter midsommar. Tidigare på våren sker det en effektiv torrläggning via den lokala pumpstationen.

Vattenhanteringsprojektet på Söderfjärden som pågår 1.11.2022-31.12.2024 är en satsning som berör cirka 200 markägare och 70-80 aktiva jordbrukare. I dagsläget finansieras projektinsatserna helt och hållet med EU-medel.

– Det bör också betonas att inga konkreta åtgärder är aktuella i det här skedet. För närvarande ligger fokus enbart på insamlandet av data och resultatanalyser, säger Simon Nässlin.

Eftersom långtidsprognoser ger för handen att vi har en torr sommar framför oss i år blir det också intressant att följa med utvecklingen av grundvattenläget, konstaterades det under träffen.