Img 6309
Naturvårdsarbeten utfördes i synnerhet i lundskogar och i solexponerade livsmiljöer. FOTO: Richard Lampén
Skogsbruk

Det frivilliga skogsskyddet
har lyckats väl

De områden som har skyddats genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, kännetecknas av högklassiga naturvärden och utgör ett bra komplement till landets nätverk av naturskyddsområden, visar en färsk halvtidsutvärdering.

Handlingsplanen, som baserar sig på frivilligt skydd, röner dessutom stor uppskattning bland skogsägare och andra aktörer i skogsbranschen, påpekar Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet i ett gemensamt pressmeddelande.

Ett problem med det frivilliga naturskyddet har ansetts vara att skyddet inte kan riktas tillräckligt väl i ekologiskt hänseende. Analyser som baserar sig på geografisk information visar dock att man med skyddsmetoderna i METSO-handlingsplanen har uppnått ett ekologiskt högklassigt nätverk av områden som har ett bra läge i förhållande till varandra.

I halvtidsutvärderingen läggs det fram olika förslag om hur METSO-handlingsplanen kunde utvecklas. Skogsskyddet borde exempelvis tydligare riktas in på den sydligaste delen av Finland, där nätverket av skyddsområden för närvarande är allra svagast. I rapporten föreslås också att METSO ska inriktas på vissa värdefulla regioner för att det ska uppstå koncentrationer av naturvärden.

– METSO-handlingsplanen är ett viktigt arbetsredskap när det gäller att bevara den biologiska mångfalden i Finland. Resultaten från halvtidsutvärderingen, som visar att METSO-objekten är ekologiskt högklassiga, förser oss med viktig information. Vid miljöministeriet är vi i färd med att utveckla det frivilliga skyddet som komplement till de statliga åtgärderna och utvidga det så att det gäller även andra naturtyper än skogarna, berättar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

– Till METSO:s starka sidor hör att skogsägarna och intressegrupperna i stor utsträckning har tagit handlingsplanen till sig och att samarbetet mellan myndigheterna och skogsbranschen är smidigt. Utvärderingen visar att genomförandemetoderna fungerar väl, så nu är det viktigast att säkerställa tillräckliga resurser, framhåller jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

METSO-handlingsplanen, som inleddes 2008, kommer enligt gällande beslut att pågå fram till 2025. Författarna till halvtidsutvärderingen rekommenderar att de skyddsmetoder i handlingsplanen som upplevts vara goda ska få en fortsättning också efter att programperioden upphört.

Målen för 2018 nåddes i hög utsträckning

Inom miljöministeriets förvaltningsområde fattas skyddsbesluten av NTM-centralerna, som i fjol nådde sina METSO-mål nästan helt och hållet. Om man ser till hela landet började skyddet omfatta nya områden med en areal på sammanlagt 4.294 hektar (97 procent av målet), och den genomsnittliga storleken på dessa objekt var ca 10 hektar.

Bäst genomfördes METSO-handlingsplanen inom det område som NTM-centralen i Tavastland ansvarar för, och där inrättades nya skyddsområden motsvarande sammanlagt 605 hektar.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde genomförs METSO-handlingsplanen genom lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) som tidsbundna miljöstödsobjekt, planering av naturvårdande skötsel och naturvårdsarbeten. Finlands skogscentral ingår avtal med skogsägarna.

År 2018 ingicks sammanlagt 835 tidsbundna miljöstödsavtal inom ramen för lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, och den sammanlagda arealen – 2.541 hektar – överskred det mål som ställts för året med omkring fem procent. Miljöstödsobjekten hade i genomsnitt en areal på tre hektar, och hälften av objekten var skogar kring småvatten.

Största delen av skyddsavtalen gällde moskogar som är betydande med tanke på mångfalden, och naturvårdsarbeten utfördes i synnerhet i lundskogar och i solexponerade livsmiljöer. Dessutom genomfördes enligt en ny modell även ett hyggesbränningsprojekt som främjar den biologiska mångfalden, och flera motsvarade projekt kommer att genomföras de närmaste åren.

NTM-centralernas skyddsmål för 2019 är 4.500 hektar, och anslaget för skyddet är ca 25 miljoner euro. Det är önskvärt att fler objekt i södra Finland bjuds ut som skyddsområden. När det gäller miljöstödsavtal är målet 2.600 hektar och när det gäller naturvårdande skötsel 200 hektar. För dessa arbeten finns ett anslag på ca 6 miljoner euro.