Deklarationsdags
Jordbruk Skogsbruk Tema

Deklarationsråd 2018

De tre viktigaste nyheterna denna gång är den nya deklarationsblanketten för jordbrukssammanslutningar 2Y, ett förnyat upplägg på blankett 2 samt att tidtabellen för när de olika deklarationerna skall vara inlämnade också har ändrat. Blanketten för skogsbruk 2C är sig lik, om än layouten har fått små justeringar. Deklarationerna för år 2018 följer samma principer som föregående år.

Årets deklarationsexempel i LF är ett liknande informationspaket som tidigare. Det omfattar ett deklarationsexempel med jordbrukets deklarationsblankett 2, skogsbrukets blankett 2C och blanketten för mervärdesbeskattningen. Uppställningen följer deklarationsblanketterna. I samband med de olika skattepunkterna berörs olika frågor som det är bra att notera.

Tidtabell för inlämning

Notera att i år ska blanketterna vara framme hos skatteförvaltningen den sista inlämningsdagen! För sammanslutningarnas del är datumen lika som förut, men för de som deklarerar blankett 2 och/eller 5, är tidtabellen förändrad.

Momsdeklarationen och ansökan om accisåterbäring skall precis som tidigare vara inlämnade senast 28.2.2019. Uppskov beviljas inte för mervärdesskatteredovisningen eller anhållan om accisåterbäring. I ansökan om accisåterbäring skall man ange storleksklassen på företaget. Alla jordbruk i vårt land torde höra till kategorin små och medelstora företag vilket i blanketten ska beskrivas med koden 1.

Deklarationernas inlämningstidpunkter 2019

28.2.2019 är sista inlämningsdag för: 

• 2C om man endast idkar skogsbruk, och för alla skogssammanslutningar 

• 2Y Jordbrukssammanslutningens deklaration (också 2C för jbr-sammanslutningar)

• Skatter på eget initiativ, alltså mervärdesskattedeklarationen

• Ansökan om återbäring på accis

2.4.2019 är sista inlämningsdag för:

• 2 Jordbrukets skattedeklaration

• 2C Skogsbrukets deklaration OM man också skall lämna in en blankett 2 och/eller 5, alltså antingen idkar jordbruk eller är näringsidkare/yrkesutövare

• Den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen skall kompletteras enligt behov och lämnas in 2.4 OM man också deklarerar blankett 2 och/eller 5, alltså idkar jordbruksverksamhet eller är rörelseidkare/yrkesutövare. Eventuella bilageblanketter så som bl. 7 och 14 samtidigt.

• 7.5 / 14.5 / 21.5 2019 är sista dagen att enligt behov komplettera den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen för alla de som inte har en blankett 2 eller 5 att deklarera.

Mervärdesskatteredovisningen ska vara inlämnad hos skatteförvaltningen senast den 28.2.2019. Förfallodag för betalning av eventuell mervärdesskatt är den 28.2.2019.

Glöm inte heller ansökan om återbäring av accis på energi (punktskatt på energiprodukter). Samma datum gäller även här, 28.2.2019. Aktiebolag skall lämna in ansökan om accisåterbäring inom 4 månader efter bokslutsperiodens slut. Exempelvis om bokslutsperioden slutar 31.12.2018, lämnas blanketten senast 30.4.2019.

Om man inte lämnar in deklarationerna elektroniskt, utan postar pappersdeklarationerna är det godkänt att posta allt i samma kuvert. Det är dock skäl att vara ute i god tid eftersom blanketterna skall vara framme hos skatteförvaltningen inom utsatt tid. Använd inte gamla returkuvert. 

Deklarera på nätet

Skattemyndigheterna önskar att man i allt högre grad lämnar in sin deklaration elektroniskt på nätet. Mervärdesskatten ska enbart redovisas (och betalas) elektroniskt. Dessa skatter på eget initiativ får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det till exempel inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Arbetsgivarprestationerna, förskottsinnehållning och sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift) anmäls från och med 1.1.2019 till inkomstregistret.

För att deklarera elektroniskt behöver en enskild jordbrukare sina personliga nätbankkoder. Endast nätbankkoderna för den person i vars namn deklarationsblanketten är skickad duger.

Jordbrukssammanslutningar och dödsbon måste däremot skaffa sig en så kallad Katso-kod (görs via webbsidan yritys.tunnistus.fi).

Ett smidigt alternativ är att logga in i skatteförvaltningens e-tjänst MinSkatt för att sköta deklarationerna elektroniskt. Man kan också surfa fram till elektroniska deklarationen via jord- och skogsbrukets sidor på skatt.fi eller gå till den exakta adressen skatt.fi/skattedeklaration/2 som nämns i deklarationsanvisningarna.

I praktiken går den elektroniska deklarationen till så att man går till en webbsida där man loggar in med sina koder. Efter att man har loggat in får man en nätversion av deklarationsblanketten att fylla i. Alla beräkningar i den sköts automatiskt och anvisningarna finns hela tiden nära till hands. Om man vill hålla paus i arbetet kan man mellanspara blanketten. När allt är färdigt ifyllt sänder man iväg den och får en bekräftelse på att blanketten är mottagen. Det lönar sig att skriva ut både den ifyllda blanketten och bekräftelsen för arkivering.

När man har skickat blanketten kan man fortsätta med andra blanketter, till exempel 2C eller moms.

Med en del bokföringsprogram (till exempel Maatalousneuvos) kan man även skapa och spara en elektronisk skattedeklarationsfil på datorn, en så kallad Tyvi-fil. Den kan sedan som sådan skickas direkt till skattemyndigheterna. Det görs via ilmoitin.fi. Numera kan också det göras med vanliga nätbankkoder.

Med WebWakka går det ännu lite smidigare att lämna in deklarationsblanketterna. Det behövs inget surfande och sparande, där identifierar man sig (med nätbankkoder eller Katso-kod) och skickar direkt i WebWakka -programmet.

Elektronisk ansökan om accisåterbäring sker via lomake.fi. Det är inte ännu möjligt att sköta det via MinSkatt. Ansökan kan även lämnas in på pappersblankett.

Deklarationsanvisningar och -blanketter

Systemet med anvisningarna har förändrats så att det inte längre skickas anvisningar eller returkuvert med deklarationsblanketterna. De detaljerade deklarationsanvisningarna finns endast på nätet under adressen skatt.fi/skattedeklaration/2. Om man vill läsa skogsbrukets anvisningar ska man i slutet skriva 2C i stället för 2. Anvisningarna och blanketten för mervärdesskatteredovisning skickas inte heller hem i tryckt form, de finns endast på nätet.

Om deklarationsblanketterna finns det en del att orda om i år. Jordbrukets deklarationsblankett 2 har blivit förnyad, så att första sidan behandlar inkomsterna och sida 2 utgifterna. Sida 3 och 4 är näst intill lika som förra året, om än lite förändrat utseende. Skogsblanketten 2C är så gott som likadan som föregående år med undantag för årtalen och några omplaceringar i layouten.

Nämnas kan ytterligare att samfund (till exempel aktiebolag och föreningar) som bedriver jordbruk ska uppge jordbrukets intäkter och kostnader på blankett 7M. Blanketten är dock inte helt genomtänkt eftersom den är uppbyggd enligt prestationsprincipen fast ett aktiebolags jordbruk fortfarande ska deklareras enligt kontantprincipen.

Mervärdesskatteredovisningen görs på blanketten ”Deklaration av skatter på eget initiativ”, som används av alla mervärdesskattskyldiga. Uppgifterna som ska fyllas i är samma som i fjol. 

För 2019 finns det en ny blankett som inte längre har en ruta för arbetsgivarprestationer, eftersom dessa från och med 1.1.2019 anmäls direkt till inkomstregistret.

Annika Nystén, Kim Nordling och Peter Österman
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF)

Inlamningstider