Medium Screen 72 Dpi Vattenfall Horns Rev 3 Wind Farm 7572
I framtidens energisystem kan hållbara gödselmedel produceras med grön ammoniak. FOTO: Vattenfall
Jordbruk EU

Danskt projekt omvandlar
grön ammoniak till gödsel

De fyra stora danska kooperativen DLG, Danish Agro, Arla och Danish Crown går samman i ett projekt som ska producera handelsgödsel av grön ammoniak. Slutprodukten blir mer hållbar än konventionell gödsel från fossila bränslen.

Det danska jordbruket befinner sig rätt uppe i en historisk förändring. Det råder en bred enighet om att näringen ska vara klimatneutral fram till 2050. För att nå detta mål, ska nya metoder och produkter utvecklas som sänker utsläppen av växthusgaser.

Danmarks fyra största kooperativ DLG, Danish Agro, Arla och Danish Crown delar detta mål. Bolagen har gemensamt grundat företaget Green Fertilizer Denmark, som ska utreda hur produktion av mer hållbara gödselmedel kan etableras på dansk mark.

Hela värdekedjan från jord till bord har samlats kring projektet. Det nybildade bolaget ska sända en entydig signal som visar kooperativens ambitioner att arbeta klimatneutralt senast 2050, skriver företagen i ett pressmeddelande.

Skapar hållbar gödselhantering

En mer hållbar lösning på gödselhanteringen blir ett viktigt steg på vägen mot det gemensamma målet. Vi bedömer potentialen som enorm, säger Bent Nissen, som är VD för DLG och styrelseordförande för Green Fertilizer Danmark.

Gödsel är i dag en förutsättning för att den globala efterfrågan på mat ska tillgodoses. Därför används gödsel allmänt för odling av växter för såväl människor som djur. Detta sker för att trygga optimala växtförhållanden och bästa möjliga skörd.

Användningen av handelsgödsel står emellertid för en betydande del av CO2-utsläppen från växtproduktionen, eftersom den på många håll produceras av energi från naturgas. Utsläppen kan sänkas med gödsel som baseras på grön ammoniak från vindkraft.

Enligt initiativtagarna kan utsläppen från handelsgödsel i Danmark på detta sätt reduceras med cirka 750.000 ton CO2. Det motsvarar utsläppen från omkring 250.000 dieseldrivna bilar.

Senaste år tillkännagav Copenhagen Infrastructure Partners Energy Transition Fund en plan att bygga Europas största Power-to-X -anläggning, Høst PtX Esbjerg, som ska producera grön ammoniak av vindkraft från Nordsjön.

Enligt Bent Nissen kommer ammoniak att bli en central faktor för en eventuell etablering av produktion för hållbar gödsel på dansk mark. Utöver gödsel till jordbruket kan ammoniaken också användas som fartygsbränsle eller uppvärmning av hus.

Vägen är ännu lång

Det är glädjande att fyra starka aktörer som ägs av danska bönder tar det första steget mot en mer hållbar produktion av konstgödsel. Danmark är ett ledande land inom vindenergi, noterar Karsten Plauborg vid Copenhagen Infrastructure Partners.

Under de närmaste nio till tolv månaderna kommer det nyetablerade företaget att genomföra talrika förstudier, som ska ligga till grund för beslutet om en eventuell satsning på produktion av mer hållbara gödselmedel.

Man kommer bland annat att undersöka olika placeringar, genomföra miljöstudier och allmän planering. Om förstudierna ger ett positivt resultat, kan de preliminära planerna på en gödselfabrik på dansk mark stå klarar omkring 2028.

Projektet är långsiktigt och därför är det viktigt med en snar start. Utredningar och dialoger måste inledas med affärspartner, investerare, eventuella leverantörer och berörda myndigheter, säger Bent Nissen.

Om gödselfabriken blir verklighet, kan den producera mängder som täcker konsumtionen i Danmark och mer därtill. Den kan både trygga en stabil tillförsel av gödselmedel och bli en viktig exportvara för Danmark, tillägger Nissen.