Olli Ruoho 1
Veterinär Olli Ruoho på ETT understryker att en god handhygien är A och O för att förhindra spridningen av COVID-19. FOTO: Micke Godtfredsen
Jordbruk Livet på landet

COVID-19 orsakar oro
också på djurgårdarna

COVID-19 utbrottet orsakar oro också för husdjursproducenterna. Veterinär Olli Ruoho, vice verksamhetsledare på föreningen Djurens hälsa ETT, konstaterar att den största risken för djurproduktionen är att virusutbrottet i något skede leder till brist på arbetskraft. Djuren smittas inte.

– En COVID-19 infektion är en humansjukdom och smittar inte via produktionsdjur och inte heller från människa till djur. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har bekräftat att COVID-19 infektionen inte heller smittar via livsmedel.

Problem uppstår inom djurproduktionen ifall de som ansvarar för djurens skötsel insjuknar eller sätts i karantän.

– En person i karantän som inte är sjuk och har kompetens att arbeta med djuren kan fortsätta att göra det, förutsatt att ingen utanför gården samtidigt arbetar i samma produktionsanläggningar, säger Ruoho. Personer som insjuknat skall däremot naturligtvis inte delta i ladugårdsarbetet.

Arbetet förlöper tillsvidare normalt

Ett frågetecken för producenterna är också hur avbytarsystemet kommer att fungera ifall sjukdomsfallen eskalerar.

– Avbytare kan naturligtvis inte arbeta om de är i karantän eller själva isolerade på grund av COVID19-infektion.

Då det gäller veterinärernas arbete finns det enligt Ruoho risk för att bland annat systemet för uppföljning av nötboskapens och svinens hälsovård Naseva och Sikava inte kan skötas som vanligt ifall många veterinärer själva insjuknar.

– I sådana fall hinner veterinärerna endast hantera det allra nödvändigaste samt akutfall.

Taneli Tirkkonen, doktor i veterinärmedicin, Atria Svin, konstaterar för sin del att med den lagstiftning som nu gäller kan producenterna inte göra så mycket annat än följa med läget.

– Jag vill understryka att det inte är någon panik inom husdjursnäringen och arbetet förlöper helt normalt. Det är däremot förståeligt att producenterna är bekymrade över sig själva, sin näring, sin personal och sina djur och deras välmående och därför ska vi stöda dem så gott vi kan. Det gäller att ta en dag i taget.

Coronavirus vanliga hos olika djurslag

Coronavirus är en omfattande virusfamilj med virus som är kända hos många olika djurslag. Viruset orsakar vanligen infektioner i andningsvägarna och mag-tarmkanalen.

Coronavirus är ofta specifika för olika värddjur och sprids därför vanligen inte lätt mellan olika djurslag. De flesta coronavirus är inte zoonotiska, vilket innebär att de inte smittar mellan människor och djur.

Enligt befintlig information verkar coronaviruset COVID-19 ha sitt ursprung i djur, även om det är en humansjukdom. Det har spekulerats i att viruset skulle komma från fladdermöss varifrån det via en mellanvärd har överförts till människan, men tillsvidare har man inte tillräcklig kännedom om från vilket djurslag viruset kommer eller längs vilka rutter det har spridit sig till människan.

COVID-19 smittar inte till husdjur

Enligt befintlig information smittar coronaviruset COVID-19 inte till nötkreatur, svin eller andra husdjur och husdjuren är heller ingen smittkälla för viruset.

Det har visserligen förekommit nyheter om smittade hundar, men enligt Livsmedelsverket är det inte i nuläget känt att sällskapsdjur skulle ha insjuknat i COVID-19. I Hong Kong påträffades COVID-19 virus visserligen i prover från en insjuknad persons hund, men hunden uppvisade inga symptom på sjukdomen.

Däremot drabbas till exempel nötkreatur av andra former av coronavirus (BCV), som orsakar diarré och luftvägsinfektioner, särskilt under vintern. Viruset är relaterat till humant coronavirus, men smittar inte människor.

– Viruset, som är mycket smittsamt, har funnits i tiotals år i Finland och återkommer vintertid, säger Ruoho.

Också bland svin finns det ett respiratoriskt coronavirus, men viruset förekommer inte i Finland.

– Det är ett av de virus som vi lyckats hålla borta med hjälp av en restriktiv djurimportpolicy, säger Tirkkonen. Viruset förekommer på andra håll i världen, bland annat i Danmark, men är ett rätt lindrigt coronavirus.