Jordbruk SLC

Budgetmotioner om rådgivning, 4H och Östersjön

Utöver sina egna budgetmotioner har de två ”SLC-riksdagsledamöterna” Thomas Blomqvist och Mats Nylund undertecknat en del motioner från svenska riksdagsgruppen, som berör landsbygden. Bland dem finns en motion om en korrigering med 2 miljoner euro av anslaget till landsbygdsrådgivningen. Det har blivit ett mönster att regeringen minskar anslaget i budgetpropositionen varefter riksdagen åter höjer det.

Enligt statsrådets budgetförslag kommer anslaget att skäras rejält nästa år, med ca 35 procent, till under 3,5 miljoner euro.

– För föreningar och sammanslutningar som utför landsbygdsrådgivning innebär detta en ohållbar utveckling, säger svenska riksdagsgruppen. I grund och botten är det fråga om att trygga den inhemska livsmedelsproduktionen. Det råder stor enighet om att man ska satsa på inhemsk livsmedelsproduktion, på ekologiskt producerade livsmedel och på närproducerad mat. Alla tänkbara åtgärder måste därför vidtas för att det målet ska uppnås. Till det hör också rådgivning. I en tid då landsbygdsföretagarna är allt mer sysselsatta med pappersarbete i form av stödansökningar, tillstånd och rapportering är rådgivning av allra största vikt för att klara av de allt ökande myndighetskraven. Då är det också skäligt att staten kommer emot genom att öka istället för att minska finansieringen av dylik rådgivning.

Enligt samma modell föreslår svenska riksdagsgruppen en höjning av anslaget till 4H med 600.000 euro. Det motsvarar den minskning av anslaget som regeringen föreslår jämfört med årets budget. Gruppen anser att 4H:s verksamhet är viktig och kan därför inte godkänna återkommande minskningar av stödet.

Vill ha pengar till fiskerinäringen

Bland  svenska riksdagsgruppens motioner återfinns också det årliga anslaget till Finlands yrkesfiskarförbund med 100.000 euro.

Finlands EU-medlemskap, en ökad internationell konkurrens samt vissa nationella faktorer har under de senaste åren kraftigt förändrat fiskerinäringens verksamhetsförutsättningar i vårt land, motiverar gruppen. Näringens utveckling har till många delar varit negativ även om man kunnat notera ett allt större intresse för fiskprodukter på marknaden. Konsumenternas tillgång till inhemsk fisk har dock speciellt under den senaste tiden försämrats. Fiskerinäringen står därför inför stora utmaningar. 

– För att bibehålla arbetsplatserna inom fiskerinäringen och för att i framtiden kunna erbjuda konsumenterna inhemska fiskprodukter måste näringen kontinuerligt utvecklas av fiskets organisationer och våra myndigheter, säger gruppen. Finlands yrkesfiskarförbund måste i den situationen tilldelas extra resurser för att effektivera utvecklandet av näringen och informationsspridningen till fiskeriföretagarna. Finlands yrkesfiskarförbund finansierar sin verksamhet med medlemsavgifter. Eftersom fiskarkåren en längre tid minskat har finansieringen försvårats. Finlands yrkesfiskarförbund används regelbundet som sakkunniginstans av myndigheterna och innehar en central roll i utvecklandet av fiskerinäringen i Finland.

Det här anslaget brukar försvinna varje år i regeringens budgetproposition, varpå riksdagen sätter det tillbaka.

Reduceringsfiske och förbättrande av Östersjön

Svenska riksdagsgruppen har också lämnat in en motion på 100.000 euro för reduceringsfiske för att minska näringshalterna i våra vattendrag. Gruppen motiverar motionen med övergödningen som är det största hotet mot Östersjön. Det påverkar vattenkvaliteten och ekosystemens funktion samt vattendragens användning för rekreation.

 – Vattendragens fiskbestånd har ändrats så att mörtfisk och braxen har ökat märkbart, vilket försvårar fiskandet av andra arter och minskar fritidsanvändningen av våra vattendrag, heter det i motiveringarna.

Reduceringsfiskets syfte är att på ett hållbart sätt fiska underutnyttjad fisk och därigenom ta bort fosfor och kväve från överbelastade vattenområden. Svenska riksdagsgruppen hänvisar till Helsingforskommisionens aktionsplan för Östersjön. Enligt den har Finland förbundit sig att reducera fosforutsläppen i Östersjön.

– Genom reduceringsfisket skulle en del av detta mål kunna uppfyllas. I jämförelse med många andra investeringar i vattendragen så är reduceringsfiske en mycket kostnadseffektiv åtgärd. 

Utvecklandet av reduceringsfisket och säkerställandet av en oavbruten finansiering är nödvändiga för att kunna genomföra systemet effektivt, anser gruppen.

– Yrkesfiskarna måste garanteras en tillräcklig finansiering, så att de kan planera sitt fiske och utföra de nödvändiga investeringarna. Det långsiktiga målet är att stabilisera marknadspriset för mindre värdefull fisk så att fiskandet av dessa arter sker kontinuerligt.

En något större summa, 10 miljoner euro, föreslår Svenska riksdagsgruppen i tillägg till anslaget på 15 miljoner för vattenkvaliteten i Östersjön. Regeringen kom överens om att föreslå det här anslaget i anslutning till budgetmangligen i slutet av augusti

– Det är bra att man reagerar på den kraftiga algblomningen som förekom under sommaren i Östersjön och Finska viken, men det behövs ännu starkare åtgärder på bred front, säger riksdagsgruppen i sina motiveringar.

Vidare förslår Svenska riksdagsgruppen ett anslag på 1 miljon euro för att stöda forskning som främjar utveckling och innovationer kring bryggande i trä.

Gruppen hänvisar bland annat till regeringsprogrammet där främjande av träbyggande och bioekonomi varit bland regeringens spetsprojekt. Enligt gruppen är det bland annat viktigt att brandbestämmelserna för träbygge omvärderas.

Läs också:

Thomas Blomqvist motionerar om basväghållning och säkerhet för plankorsningar

Mats Nylund motionerar om anslag för utvecklingssamarbete