Skogsbruk

Beskogningen tar fart i sommar
– kan uppgå till 3.000 hektar

Arealen mark som beskogats med hjälp av beskogningsstöd kan öka till 3.000 hektar i sommar. Finlands skogscentral har hittills godkänt ansökningar som sammanlagt täcker cirka 1.900 hektar, och under våren godkänns ytterligare ansökningar. I fjol användes stöd för att beskoga 120 hektar.

Sedan mars i fjol har markägare kunnat ansöka om stöd för beskogning av områden som inte redan är i jord- eller skogsbruksanvändning. Markägarna har lämnat in ansökningar mycket aktivt.

Hittills har Skogscentralen fått 1.600 ansökningar om beskogningsstöd, och dessa gäller sammanlagt cirka 6.800 hektar. Hittills har cirka 500 beskogningsprojekt beviljats stöd. Ansökningarna som godkänts täcker en areal på sammanlagt cirka 1.900 hektar, och stödet som beviljats är sammanlagt 3,7 miljoner euro.

Å andra sidan har anmärkningsvärt många ansökningar avslagits, påpekar Finlands skogscentral. Den vanligaste orsaken till avslag har varit att området som ansökan gäller redan har beskogats av sig självt.

– Beskogningsstödet är avsett för beskogning av öppna platser. Många kan ha blivit besvikna då det inte får finnas just någon slyväxt eller några trädplantor alls på området, säger Jussi Pirkonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Förra året beskogades 120 hektar mark, och cirka 173.000 euro betalades i stöd för arbetet. Den här våren väntas beskogningsarbetet komma igång på allvar.

Beskogning kräver omsorgsfull planering

För tillfället finns det cirka 900 ansökningar om beskogningsstöd under behandling på Skogscentralen. Uppskattningen just nu är att markägarna senast i sommar får sina beslut på ansökningar som anhängiggjorts i fjol.

– En ny stödform, nya anvisningar, två organisationer som behandlar ansökningarna, och fler ansökningar än väntat har medfört utmaningar. Skogscentralen sköter stödbesluten, men för varje ansökan behövs ett utlåtande av NTM-centralen om förutsättningarna för beskogning bland annat med tanke på eventuella planläggningsbegränsningar, grundvattenområden, vårdbiotoper och naturvärden, säger Pirkonen.

Dessutom kontrollerar man till exempel att före detta åkermark inte har fått jordbruksstöd sedan år 2019.

Beskogningsarbetet ska planeras noggrant och genomföras enligt de anvisningar för beskogningskedjan som Tapio Ab gjort upp. Anvisningarna finns här.