Blyforbud 1 D
Utöver jakt gäller blyhagelförbudet till exempel skjutbanor inom förbudets tillämpningsområde. ARKIVFOTO
Livet på landet

Användning av blyhagel
förbjuds på våtmarker

Blyhagel får inte användas vid jakt på våtmarker eller deras skyddszoner från och med 15.2.2023, meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Förbudet grundar sig på begränsningen av blyhagel som EU-kommissionen godkände i januari 2021 och som träder i kraft i hela EU-området. Förbudet gäller inte hagel vars blyhalt understiger 1 procent.

Som våtmark definieras alla vattenområden, strandängar och myrar samt torvmarker där vattenfåglar kan vistas, flytta eller häcka. En 100 meter bred skyddszon börjar i ytterkanten av våtmarken.

Utöver jakt gäller blyhagelförbudet till exempel skjutbanor inom förbudets tillämpningsområde, med andra ord är användningen av blyhagel förbjuden även där från och med 15.2.2023.

Syftet med förbudet är att minska de risker för miljön och människors hälsa som orsakas av blyhagel som skjuts på våtmarker. Bly är en tungmetall som är giftig för människor och miljö. 

– Det kan räcka med att äta ett blyhagel för att en liten sjöfågel ska dö. Det har uppskattas att det i EU-området årligen hamnar cirka 4.000 ton mer bly i våtmarker, vilket leder till döden för cirka en miljon fåglar, säger gruppchefen Pauli Kärkkäinen hos Tukes.

– Användningen av bly innebär dessutom en risk för människor och djur som använder sjöfåglar som föda. Exponering för bly kan leda till exempelvis störningar i den neurologiska utvecklingen, nedsatt njurfunktion och skada fertilitet, fortsätter Kärkkäinen.

Bakgrunden till förbudet är också att det finns fungerande blyfria hagelalternativ. I Finland har användningen av blyhagel vid sjöfågeljakt varit förbjuden sedan 1996. Förbudet förenhetligar riskhanteringen i EU, eftersom användningen av blyhagel inte är begränsad i alla medlemsstater.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar i samarbete med polisen under 2023 att förbudet iakttas. Polisen ansvarar för tillsyn enligt jaktlagen, såsom övervakning av relevanta tillstånd, och Tukes för marknadskontrollen av patroner.

Utvidgning av blyförbud förbereds

Europeiska kommissionen bad Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) bedöma om det finns behov av en ytterligare utvidgning av regleringen kring bly och blyföreningar för att förbättra hälso- och miljöskyddet.

ECHA har berett ett förslag om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av bly i hagel, kulor och fiskeutrustning. Ammunitionskomponenter, såsom tändhattar och patronhylsor, militär- och myndighetsanvändning eller skjutning inomhus faller utanför begränsningsförslagets ram.

Under begränsningsprocessen har till exempel tillverkare och detaljhandlare, organisationer och myndigheter kunnat lämna ytterligare uppgifter till ECHA om riskerna med ammunition och fiskeutrustning. ECHA har samlat in uppgifter om bland annat produktionsvolymer, blyexponering och ersättande material.

Det går fortfarande att ta ställning till begränsningsförslaget genom att kommentera Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA:s informationsmaterial, där riskerna för människors hälsa av blyammunition bedöms och som utgör bakgrund till yttrandet från ECHA:s riskbedömningskommitté (RAC).

Även utkastet till yttrande från ECHA:s kommittén för socioekonomisk analys (SEAC) kan ännu kommenteras fram till 29.8.2022. RAC och SEAC beaktar kommentarerna i sin behandling av begränsningsförslaget. Mer information om begränsningsförslaget som övervägs och SEAC:s utkast till utlåtande finns på ECHA:s webbplats (https://echa.europa.eu/fi/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/61901/term).

Det slutliga beslutet om att godkänna begränsningen och inkludera den i REACH-förordningen fattas i Europeiska kommissionens REACH-kommitté, där alla medlemsländer är representerade.