42904344 241166129882401 7400376818789777408 O
Planteringarna sköts nu av andelslaget för skogsindustri i Zambia, ZAFFICO. FOTO: plantamillion.com
Skogsbruk Globalt Tema

Ambitiöst skogsprojekt i Zambia får finskt godkännande

Finlands ambassad i Zambia välkomnar ett ambitiöst projekt för att plantera över två miljarder träd i Zambia fram till 2021. Projektet ska involvera lokala samhällen och skolor i skogsförvaltningen och på så sätt värna om både skog och klimat.

Projektet ”Plant A Million” (PAM) ska främja Zambias skogsekonomi och hållbar utveckling genom att involvera lokala skolor och samhällen i skogsförvaltningen. Projektet är ett samarbete mellan republikens regering och konsultföretaget Munic Advisors.

Enligt Emmanuel Chibesakunda, initiativtagare, sponsor och projektledare för PAM, ska projektet påskynda och utöka Zambias skogsekonomi för att få till stånd en socioekonomisk förändring och dämpa effekterna av klimatförändringen.

– Initiativet fokuserar på Zambias framtid genom att satsa på kompetens och know-how. Främst handlar det om ledarskap, innovation, socialt ansvar samt att hjälpa barn att skapa kontakter i världen.

Chibesakunda förklarar att projektet fokuserar på barn eftersom de är framtida beslutsfattare. För att nå ut till lokala samhällen satsar man på offentliga skolor.

Två viktiga mål att uppnå är en förändrad attityd och bättre utbildning.

– Hur många träd som planteras ska inte vara det ända sättet att mäta framgång. Det viktiga är hur många träd som överlever de två första kritiska åren efter plantering, och det värde de tillför samhället. Attitydförändringen måste börja hos våra framtida ledare, nämligen barnen.

Finland stort stöd genom åren

Finlands ambassadör i Zambia, Timo Olkkonen, uppskattar projektet och understöder PAM.

– Finland har under 50 år av samarbete med Zambia direkt och indirekt bidragit till landets strävan efter en hållbar skogsindustri. Däremot har inte alla samarbetsprojekt varit framgångsrika. För att lyckas den här gången är det är därför av yttersta vikt att förstå varför vissa projekt har misslyckats.

Finlands modell med föryngringsavverkning och plantering av ny skog skiljer sig från många andra länder. Istället är den vanliga modellen selektiv avverkning där endast de värdefullaste träden fälls, i kombination med beskogning av områden där det inte tidigare växte skog.

Ur den finska modellen har många av världens ledande företag inom global massa- och pappersindustri fötts, liksom ett av världens största bolag inom skogskonsultering, Pöyry.

Genom åren har Finland understött Zambias skogsindustri på många sätt. På 80- och 90-talet satsade Finland på forskning för att hitta snabbväxande exotiska trädslag som lämpade sig för virke. Enligt Olkkonen satsade man på att hitta trädslag som passade för den zambiska marknaden som eukalyptus och olika tallar.

Finland finansierade också forskningen kring trädsjukdomar och bekämpning av dem, samt etablering av plantskolor för lämpliga trädslag.

Finland har också bidragit med skogsmaskiner, sågverk och förvaltning, som till exempel brandhantering, förklarar Olkkonen. Stödet har hjälp till att utveckla gruvindustrin genom att förse gruvorna med virke som underlättat arbetet.

Planteringarna sköts nu av andelslaget för skogsindustri i Zambia, ZAFFICO.

30420116 164165010915847 4911278395035237977 O
Projektet ska involvera lokala samhällen och skolor i skogsförvaltningen och på så sätt värna om både skog och klimat. FOTO: plantamillion.com

Utbildning och politik

Mellan 1980-2005 bidrog Finland med understöd för undervisning i skogsämnen. Stödet gick till  Zambias tekniska högskola för skogsämnen, den enda plats i Zambia som utbildar forstmästare. Finland bidrog bland annat med maskiner och verktyg samt finska lärare. Också läroplanen omformades för att möta kraven från den privata sektorn. Även personalen fick utbildning.

Finland har bidragit med stöd också inom zambisk skogspolitik i två faser, 1995-1998 och 2000-2008. Finland hjälpte då den zambiska regeringen för att genomföra pilotprojekt med samhällsengagemang i skogsförvaltning. Finland deltog också i revisionen av den zambiska skogspolitiken från 1965 till den aktuella modellen från 2014. Finland var en av nationerna som bistod regeringen för att säkerställa en hållbar förvaltning av skogsresurserna.

Nyligen har Finland finansierat ett projekt för förvaltning av naturresurser samt ett skogsförvaltningsprojekt för allmänheten.

Det senare projektet ska ge mera rättigheter och ansvar för skogsförvaltning till lokala samhällen, vilket ska leda till en mera hållbar användning av skogarna. I nordvästra Zambia har regeringen avsatt cirka 27.000 hektar skog som ska förvaltas av lokala samhällen.

Enligt ambassadör Olkkonen är de samhällsförvaltade skogarna ett sätt att skydda områden som annars hotas av ohållbara avverkningsmetoder, bland annat för koltillverkning.

Datauppsamling för klimatet

De nyaste satsningarna från Finlands håll har gällt insamling av data från det zambiska skogsbruket. Den finska staten deltog i ett projekt där man för första gången genomförde en landsomfattande utredning av Zambias skogsresurser. Projektet genomfördes 2005-2017, och möjliggjorde en exaktare uppskattning av den årliga avskogning som sker i Zambia. För tillfället avskogas 271.000 hektar varje år i landet.

Dessutom kan Zambia tack vare projektet uppskatta sina koldioxidutsläpp och övervaka variationer i landets skogstäcke. Den data som genereras används för rapportering som en del av Parisavtalet om klimatförändringar.

Projektet PAM som nu drar igång inspireras långt av Finlands ambassads aktiva engagemang i den zambiska skogssektorn. Trä är en viktig energikälla i Zambia, men det behövs alternativ för att minska trycket på skogens resurser. Under tiden är kol och ved fortfarande de främsta energikällorna.

Zambias turism baserar sig på natur och de vilda djur som bor i skogarna, och turismen fortsätter att blomstra så länge skogarna sköts på ett hållbart sätt.

Initiativtagarna i PAM skulle ha mycket att lära av den finska regeringens erfarenhet av skogssektorn i Zambia. Nu gäller det att sluta diskutera och istället börja plantera träd.

Friday Phiri