Jordbruk

Alla jordbruk i aktiebolagsform
borde kunna få
fastighetsskattestöd

Ansökningstiden för att söka om fastighetsskattestöd för jordbrukets produktionsbyggnader pågår som bäst. Alla jordbruksidkare kan ansöka om stödet och det gäller även de som bedriver jordbruk i aktiebolagsform. Men nu har det framkommit att alla jordbruk som bedrivs i aktiebolagsform inte kan få skattestödet.

Undantaget är de aktiebolag som beskattas enligt Näringsskattelagen. Men de har möjlighet att ansöka om att ändra beskattningsformen.

De jordbruksidkande aktiebolag som beskattas enligt Gårdsbruksskattelagen har däremot rätt till stödet, liksom alla vanliga jordbrukare som är näringsidkare.

Orsaken är att Näringsskattelagen egentligen inte är tänkt att tillämpas på jordbruk. Till exempel finns begreppet ”produktionsbyggnader inom jordbruket” inte nämnt inom lagen.

– Enligt regeringens beslut berör fastighetsskattestödet produktionsbyggnader inom jordbruket. Gårdsbruksskattelagen borde tillämpas på alla jordbruksidkare oavsett företagsform, säger Timo Sipilä som är skattedirektör på MTK.

Verksamhet – inte företagsform

Det är verksamheten som skall bestämma beskattningen, inte företagsformen. Ett aktiebolag som idkar jordbruk bör enligt Sipilä därför också alltid beskattas enligt gårdsbruksskattelagen.

De jordbruksidkare som nu beskattas enligt Näringsskattelagen har antingen hamnat i situationen genom ett aktivt val, eller så har Skatteförvaltningen bestämt det. Den enda möjligheten för de gårdarna att få fastighetsskattestödet är att ansöka om ändring till skattemyndigheterna.

– En jordbrukare som driver jordbruket i aktiebolagsform kan ansöka om att bli beskattad enligt Gårdsbruksskattelagen med motiveringen att jordbruksverksamhet skall beskattas på detta sätt, berättar Sipilä.

Enligt honom kan ansökan om fastighetsskattestödet göras samtidigt som rättelseyrkan om beskattningsformen skickas in.

– Det viktiga är att man inte blir och väntar på beslutet om beskattningsformen, det kan ta flera månader innan det beslutet kommer. Ansökan om fastighetsskattestödet skall lämnas in senast den sista oktober.

Högst 35.000 euro

Fastighetsskattestödet för jordbrukets produktionsbyggnader kan vara högst 35.000 euro, men skatter på mindre än 10 euro sänks inte.

En förutsättning för stödet är att andelen foder, bränsle och smörjmedel, el och gödselmedel utgör minst 15 procent av jordbruksutgifterna före reserveringar, avskrivningar och ränteutgifter.

Stödet beviljas inte automatiskt utan det ska ansökas separat. Ansökningstiden går ut den 31 oktober.

Efter att stödet har beviljats ska Skatteförvaltningen slopa skyldigheten att betala fastighetsskatt till den del som motsvarar sänkningen och betala tillbaka skatt som redan betalats. Stödet påverkar fastighetsbeskattningen för 2022.