Jordbruk

Åland satsar 690.000 euro
för bättre vatten och miljö

Ålands landskapsregering satsar 690.000 euro på konsulttjänster för bättre vattenkvalitet och åtgärder för ökad miljömedvetenhet.

– Bättre vattenkvalitet i åländska sjöar och havsvikar är ett viktigt projekt och där är förstås ersättningsfrågan en viktig pusselbit som måste falla på plats innan åtgärderna kan utföras, påpekar Ålands Producentförbunds vd Sue Holmström.

För åtgärder som syftar till att förbättra vattenkvaliteten fram till år 2030 har infrastruktur- och miljöministern Christian Wikström beviljat 125.000 euro under de fyra åren 2023-2026. Som exempel på möjliga åtgärder nämns våtmarker, vassklippning och syresättning.

Dricksvattentäkter och inre vikar prioriteras i projektet, som förutom renare vatten också har målsättningen att öka människors möjligheter att uppleva naturen.

Ministern lovar att man vid inrättandet av skyddszoner och även i andra fall där det privata ägandet berörs kommer att ha ”en tydlig och transparent hantering av eventuella ersättningar”.

– En framgångsfaktor för projektet är dialog med mark- och vattenägare. Äganderätten är stark på Åland och bör hanteras därefter, säger Wikström i miljöbyråns pressutskick.

Beträffande konsulttjänsten att utreda naturarvet och öka miljömedvetenheten konstaterar Sue Holmström att det är svårt att ha någon åsikt när man ännu inte vet vilka åtgärder som kan komma i fråga.

Läs också:
Miljövänlig odling och Raseborgs å i fokus på Åland
Raseborgs å fick god reklam på Åland
Honungsört testas som vintergrönt i Sverige