1935683783395611
Den åländska jaktlagen förutsätter att ätligt vilt som fällts under jakt ska tillvaratas och användas och landskapsregeringen betonar att skarv är en ätbar fågel. FOTO: Johan Mörn
Livet på landet

Åland fortsätter skyddsjakt
på skarv och gråsäl

I motsats till läget på fastlandet tillåter Ålands landskapsregering skyddsjakt på gråsäl och skarv trots samma EU-regler som gäller i resten av landet.

För att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten och skog som förorsakas av storskarv och underarten mellanskarv får maximalt 3.000 fåglar skjutas under 2022. För att skydda fisket är jaktkvoten på gråsäl 500 djur.

I båda fallen ska avskjutningen fortlöpande och snabbt rapporteras in till landskapsregeringen, som omedelbart kan avbryta jakten om kvoterna fylls eller av andra befogade skäl.

Den åländska jaktlagen förutsätter att ätligt vilt som fällts under jakt ska tillvaratas och användas och landskapsregeringen betonar att skarv är en ätbar fågel ”som i möjligaste ska mån användas och tillvaratas som en sådan”. Enligt EU-direktiven får skarven däremot inte ”hållas till salu”.

Landskapsregeringen rekommenderar däremot inte användning av skarvens lever och njurar som föda eftersom provtagningar på skarv som fällts på Åland har visat sig innehålla ”något höga värden” av tungmetallerna kadmium, bly och kvicksilver.

Beslutet att tillåta skyddsjakten på skarv motiveras med att det i dagsläget saknas ”alternativa tekniska skyddsmetoder” eftersom det åländska fisket i huvudsak bedrivs med bottengarn på relativt grunt vatten.

– Dessa nät är lätta för skarvarna att vittja, vilket medfört stora problem för yrkesfiskarna. Problemen är främst skador på fisk och redskap, uppäten fisk samt att fisken skräms från fiskeplatserna, påpekar landskapsregeringen.

Också beträffande jakten på gråsäl påpekas att ätligt vilt ska användas och att landskapsregeringen har informationsmaterial om säljakt och tillvaratagande av sälkött och -skinn. Samtidigt betonas att att handel med sälprodukter från den 6 oktober 2015 är förbjuden enligt beslut av EU-parlamentet.