Jordbruk Landsbygdsnäringar

Ändringar i investeringsstödet
för gårdsbruk och i stödnivåerna

Genom den förordning som nu har godkänts kan investeringsstöd till jordbruket beviljas för sådana byggnadsinvesteringar som behövs inom nötkreatursskötseln och tillfälligt även för investeringar som främjar biosäkerheten inom pälsdjursuppfödningen, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Statsrådet har beslutat utlysa investeringsstödet för nötkreatursskötseln på nytt. Stödet kan åter sökas för såväl ombyggnadsprojekt som för investeringar i nybyggen och expansionsinvesteringar.

Ändringen av förordningen gör det också möjligt att tillfälligt bevilja investeringsstöd för investeringar som främjar biosäkerheten inom pälsdjursuppfödningen för att förebygga spridningen av aviär influensa. Inom ramen för investeringar som främjar biosäkerheten kan man dessutom bevilja stöd för skyddsstängsel för att skydda svinhus från afrikansk svinpest.

För energiinvesteringar inom jordbruket kommer stödnivån i fortsättningen att vara 40 procent av de godtagbara kostnaderna, förutom när det gäller jordbruksföretagens biogasinvesteringar, där stödnivån även i fortsättningen kommer att vara 50 procent.

Ändringen av förordningen träder i kraft den 16 mars 2024. Det tillfälliga investeringsstödet för främjande av biosäkerheten inom pälsdjursuppfödningen är i kraft fram till den 15 april 2026. Alla sökande påminns om att projekt kan inledas på egen risk efter att stödansökan har lämnats in så länge som den ändrade förordningen gäller. Projekt som inletts innan stödansökan har lämnats in är inte stödberättigande.

När det gäller projektinvesteringar inom nötkreatursskötseln ska sökanden beakta kraven i EU:s förordning om avskogningsfria produkter, enligt vilken nötköttsproducenten ska se till att köttproduktionen (dvs. produkten) inte har orsakat avskogning.