Skogsbruk SLC Tema

6 orsaker att satsa på
finländskt skogsbruk

Inför kommande riksdagsval och EU-parlamentsval kommer SLC, takorganisation för både producentorganisationer och skogsvårdsföreningar i Svenskfinland, att lyfta fram skogen som ett valtema.

SLC:s skogsvalskampanj kommer att rikta sig till både riksdagsvalskandidater, till skogsägare, väljare och alla som är intresserade av den finländska skogen.

I kampanjen lyfter SLC fram skogen och dess betydelse för Finland. I världens mest skogsrika land möjliggör skogsägarna och skogsbruket att det produceras hållbart virke och träprodukter, vilket dessutom ger sysselsättning åt närmare 100.000 finländare.

SLC påminner om att Finlands skogsägare årligen planterar 150 miljoner träd och satsar cirka 300 miljoner euro på förnuftiga skogsförbättringsåtgärder och aktivt skogsbruk med förnyelseavverkning, sådd eller plantering, plantskogsskötsel och gallring. Hållbar virkesproduktion, tryggande av biologisk mångfald och skogen som rekreationskälla står inte i motsats till varandra – skogen räcker till för alla.

SLC kommer även inför valet att ordna skogsrelaterade debatter. Kampanjsidor publiceras under våren på slc.fi.