84E11139 9045 42Cc 994C 6B3B2F1Fedb3
Minkfångsten har effektiviserats genom att man har sökt upp livsmiljöer som är lämpliga för mink. Minkbytet närmar sig nu 2.000 individer. FOTO: Finlands viltcentral
Livet på landet

100.000 timmar fångst
av främmande rovdjur
på HELMI-fågelvatten

Den effektiviserade fångsten av mink och mårdhund i Finlands viktigaste fågelvatten fortsätter för tredje våren. Projektets närmare 400 fångstdeltagare har fångat över 12.000 främmande rovdjur.

För att trygga sjöfåglarnas häckning genomför Finlands viltcentral och Forststyrelsen avlägsnande av minkar och mårdhundar på 72 av Finlands mest värdefulla fågelvattenobjekt inom ramen för projektet Helmi-främmande rovdjur, som en del av miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets program Helmi.

– Fångstdeltagarna i projektet har gjort ett fint arbete för naturen. Under projekttiden har över 10.000 mårdhundar fångats, och minkbytet närmar sig 2.000 individer, säger projektchef Kari Karhula från Finlands viltcentral.

Över 70 procent av mårdhundsbytet har fångats på de objekt som ligger söder om Tammerfors, vilket beror på den täta mårdhundsstammen i södra Finland. I de nordligare projektområdena, som Uleåborgsregionen och östgränsen, kan det fångas enstaka mårdhundar, medan däremot minkbytet är rikligt.

Projektets största minkfångster har erhållits i Savolax-Karelen, i vars värdefulla fågelvatten över 500 minkar fångades åren 2022-2023.

– I många områden har minkfångsten och fångstkunnandet minskat. Vi har fått med skickliga minkfångare i projektet och kunnandet har nu börjat föras vidare. Arbetet med att utveckla avlägsnandet av främmande rovdjur fortsätter, säger projektchef Mikko Toivola från Forststyrelsen.

Minkfångsten har effektiviserats genom att man har sökt upp livsmiljöer som är lämpliga för mink. Där har man satt ut fällor och på så sätt fått bytesmängden att mångfaldigas.

Mårdhundstammen har börjat minska

Utvecklingen av mårdhundstammen i fågelvattnen och effekterna av fångsten följs med hjälp av viltkamerabilder, både på platserna där man har lockbete åt mårdhundar och med kameror som sporadiskt placeras ut i terrängen under fåglarnas häckningsperiod. Resultaten analyseras av Åbo universitet.

– Den effektiviserade mårdhundsfångsten har gett önskat resultat, även om det förekommer stora variationer mellan olika platser, säger specialforskare Vesa Selonen från Åbo universitet.

Vid jämförelse av resultaten mellan våren 2022 och våren 2023 syns tydliga tecken på fångstens effekt på mårdhundstammen. Till exempel i mars minskade antalet viltkamerabilder från lockbetesplatserna med 68 procent, och skadorna som mårdhundar orsakade de konstgjorda bon som placerats ut på platserna minskade tydligt.

Fångsteffektiviteten ökar avsevärt genom att använda hund, eftersom man kan fånga fullvuxna, försiktiga individer. Totalt deltar över 350 hundar i mårdhundsfångsten på de olika objekten. På flera ställen får man dessutom hjälp av utomstående hundar.

För att äga en hund och träna den till en kunnig fångsthund krävs engagemang och entusiasm. För att spåra och ställa en mårdhund i en vassrugge krävs erfarenhet och karaktär av hunden.

I fångstverksamheten används över 4.000 separata fångstanordningar. Förutom minkfällor finns på objekten över 700 mårdhundsfällor, som är utrustade med larm. Till stöd för fångsten med hund har man dessutom ordnat platser med lockbete för mårdhund, vilka övervakas med hjälp av närmare 500 viltkameror.