Solpaneler
Ett centralt villkor är att man skall komma upp till en företagarinkomst på 25.000 euro för att kunna utnyttja stöden för solpaneler. ARKIVFOTO
Jordbruk Landsbygdsnäringar

Stöd för solpaneler kan sökas
men NTM-centralerna
tolkar reglerna olika

Nu finns det möjlighet att ansöka om stöd för solenergi hos NTM-centralerna. Deadline för ansökningarna är 15 oktober.

– Det finns stöd att få för satsningar på solenergi inom lantbruket och det lönar sig att söka.

Det säger Fredrik Ek som är energirådgivare på Svenska lantbrukssällskapets förbund. Han har sett en tydlig uppgång i efterfrågan på solenergi.

– Efterfrågan är gränslös och stöden utgör ju ett väsentligt lönsamhetsmässigt tillägg inom lantbruket. De nuvarande elpriserna gör att efterfrågan på stöd för utbyggande av solenergi blir betydligt större.

Det krävs dock en viss nivå av energiförbrukning för att kunna få stöd, som inte alla gårdar når upp till.

– Minimistödsumman är 7.000 euro per anläggning. Det innebär i praktiken att man bör satsa på en anläggning som bör vara på minst 21 kWp.

I olika landskap finns olika sätt att tolka samma regler.

– Exempelvis i Birkaland har de haft ett annat sätt att tolka. Där måste man få det att stämma även tidsmässigt mellan produktionen och behovet. I Nyland och exempelvis Satakunta handlar det om att en förbrukning på minst 21.000 kWh/a på jordbruket räcker för att kunna få bidrag. Då spelar inte tidpunkten för förbrukningen någon roll.

Hur ser kraven ut?

Tony Lassas som är företagsexpert vid NTM-centralen i Nyland förklarar att stöd kan beviljas antingen till jordbruksföretag eller till övriga företag. Resurskällan är den samma, nämligen EU:s återhämtningspaket.

– Det första vi vill veta när vi diskuterar med kunder är vad deras verksamhet är, det vill säga handlar det om primärproduktion eller om övrig företagsverksamhet. Om det gäller övrig företagsverksamhet spelar det ingen roll om det är under gårdens FO-nummer eller inte.

– Under 2021 och 2022 ändrades finansieringskällan till återhämtningspaketet. Då det gäller jordbruksverksamhet torde finansieringsmedlen räcka till alla stöddugliga projekt. Bidraget är en del av jordbrukets investeringsstöd med fyra stycken fastslagna ansökningsomgångar per år. Man ansöker helt enligt normal kutym. 

– Villkoren är samma, och ett centralt villkor är att man skall komma upp till en företagarinkomst på 25.000 euro för att kunna utnyttja stöden.

– De övriga villkoren stipulerar att stöd kan beviljas till den del av energin som används vid produktionsverksamheten inom jordbruket. Man skall kunna bevisa att den energi som produceras används för produktionsverksamhet. För oss räcker det med att man på årsbasis kan påvisa att minst så mycket som solenergipanelen kan producera går till den elförbrukning som berör jordbruksproduktionen. Då tittar vi på det teoretiska maxvärdet.

NTM-centralen erbjuder också solenergistöd för verksamhet som inte är jord- eller skogsbruk. Exempelvis om man vid sidan om jordbruket bedriver annan företagsverksamhet. Här består kraven i att man kan uppvisa en kontinuerlig lönsam verksamhet, och stöd kan beviljas för byte av energiform till förnybar energi.

På jordbrukssidan uppgår stöden till 40 procent. För övrig företagsverksamhet gäller 30 eller 35 procent om det gäller första gradens förädling av jordbruksprodukter. Den 15 oktober är årets sista deadline för bägge stöden.