(Utskrivet den 20.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

5.10.2018, Landsbygdens Folk:

Årets krishjälp 7,5 miljoner euro
enligt finansministeriets förslag


Det blir 7,5 miljoner euro i krishjälp till jordbruket nu under hösten. Detta enligt det förslag till tilläggsbudget som finansministeriet gav offentlighet förra veckan.Resten av de sammanlagt 30 miljoner euro i direkt krishjälp, som regeringen kom överens om i anslutning till budgetmanglingen för en dryg månad sedan, utbetalas nästa år.
I förklaringarna heter det att förbättringen av det allmänna ekonomiska läget inte har inverkat på basnäringarnas lönsamhet.
Den största orsaken till det svåra lönsamhetsläget som jordbruket befinner sig i är den branta sänkningen av producentpriserna under åren 2013 och 2014. Efter det har inte priserna heller återhämtat sig.
- Produktionskostnaderna har inte sänkts och under de senaste månaderna har speciellt priserna på handelsgödsel och energi stigit. Under början av det här året har producentpriserna inom jordbruket åter börjat sjunka. Dessutom har väderförhållandena under både det här året och fjolåret varit extremt svåra.

Vill också ha hjälp från EU
I ett pressmeddelande från jord- och skogsbruksministeriet heter det att regeringen fortsätter att försöka påverka EU för att också få europeisk krishjälp till jordbruket. Utöver stödåtgärder försöker Finland få tillräcklig flexibilitet i stödvillkoren för att underlätta jordbrukarnas situation och försnabba utbetalningarna, heter det i pressmeddelandet.
Därutöver föreslår finansministeriet ett tillägg på 15 miljoner euro i det direkta stödet från EU. Tillägget är en följd av de förhöjda förskotten till nötdjuren, som EU gett klarsignal för. Den direkta avsikten är att lindra följderna av torkan.
Samtidigt föreslår finansministeriet en sänkning på 10 miljoner i räntestöd av årets anslag. Det skulle betyda att 15 miljoner är kvar av anslaget.
Däremot föreslås ett tillägg för det allmänna landsbygdsutvecklingsstödet på 27 miljoner euro, varav EU finansierar närmare 12,6 miljoner.

Micke Godtfredsen
micke.godtfredsen@slc.fi