(Utskrivet den 20.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

27.7.2018, Landsbygdens Folk:

Turex 50 WP och Kestac 50 EC får nu
användas mot larver av gammafly


Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har nu fredag eftermiddag 27 juli vid halvtretiden meddelat om undantagslov att använda vissa växtskyddsmedel i åkerböna, kummin, oljeväxter och ärter.
Man får alltså nu använda medlen Turex 50 WP i odlingar av åkerbönor, kummin, ärter och oljeväxter samt Kestac 50 EC i kummin som såtts i år för att bekämpa gammafly.
Loven har beviljats eftersom det handlar om en nödsituation. Larver av gammafly har redan hunnit skada stora arealer med bland annat åkerböna på kort tid.
Ämnen som innehåller alfacypermetrin, deltametrin, esfenvalerat och cypermetrin, samt det mikrobiologiska Turex 50 WP har godkänts sedan tidigare för vissa växter i syfte att bekämpa skadliga fjärilar och deras larver samt vecklare.
Vid användning måste jordbrukarna i övrigt följa de begränsningar, som berör ämnena. Pyretroider är således mycket giftiga för bland annat organismer i vattendragen, och därför måste man vara mycket försiktig med användningen nära vattendrag, påminner gruppchefen Kaija Kallio-Mannila.
Man får dock inte spruta på EFA-arealer.
Tukes behandlar ännu övriga ansökningar om undantagslov.