(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

4.5.2018, Landsbygdens Folk:

Det ska bli lättnader för
antecknande av nötkreatur


Det ska bli lättare att rapportera om händelser som gäller nötkreatur.
Framöver ska man inte längre behöva föra en särskild nötkreatursförteckning, till exempel över födelse eller avförande av djur, ifall en händelserapport om detta lämnas elektroniskt direkt till nötkreatursregistret inom sju dagar.
Hittills har det varit obligatoriskt att anteckna händelserna om djur i nötkreatursförteckningen senast den tredje dagen efter händelsen.
Ändringen gäller gårdar som utnyttjar det elektroniska registret, det vill säga merparten. Ändringen gäller alltså inte djurhållare som lämnar uppgifter på blankett.
  Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (cent) ingår ändringen i regeringens arbete för att avveckla byråkratin.
– Jag har i samband med avvecklingen av normer rest runt på fältet tillsammans med tjänstemän vid ministeriet och tagit del av jordbrukarnas bekymmer för de strikta kraven på registrering av djur. En av de viktigaste frågorna har varit kravet att rapportera händelser som gäller nötkreatur inom tre dygn antingen i gårdsförteckningen eller till nötkreatursregistret. Vi har utrett frågan och bedömt att digitaliseringen har framskridit betydligt även inom detta område och att tiden är mogen för en ändring av reglerna.
  Ministern konstaterar att kravet också har orsakat ett onödigt stort antal sanktioner för gårdarna.
Utkastet till förordning i ärendet sänds på remiss ännu under denna vecka. Avsikten är att förordningen ska träda i kraft retroaktivt från ingången av 2018 och detta kommer att beaktas vid övervakningen under innevarande år.
Motsvarande ändring har nyligen genomförts i Sverige.