(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

4.5.2018, Landsbygdens Folk:

Landsbygdsverket backar från ändrad
tolkning om gröngödslingsvall


Lands­bygds­ver­ket och jord- och skogs­bruksmi­nis­te­ri­et be­slu­ta­de ti­di­ga­re att det skul­le med­de­las pre­ci­se­ran­de an­vis­ning­ar om an­mä­lan av grön­göds­ling. De här an­vis­ning­ar­na pu­bli­ce­ra­des i an­sök­nings­gui­den för 2018. Nu har det än­då be­slu­tats att de kom­plet­te­ran­de an­vis­ning­ar­na i gui­den ska slo­pas.Om vall som har såtts som grön­göds­lings­vall fyl­ler kra­ven ock­så för pro­duk­tions­val­lar, kan den an­mä­las ock­så som vall.
I ansökningsguiden har nu alltså förs­ta av­snittet i Att be­ak­ta från ka­pit­let Er­sätt­ning om eko­lo­gisk pro­duk­tion strukits följande punkt: "Vall­växt­lig­het som an­läggs i grön­göds­lings­syf­te bör ock­så i stö­dan­sö­kan upp­ges som grön­göds­lings­vall."
Flera tips och matnyttigt inför stödansökan 2018 finns i veckans papperstidning!