(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

12.4.2018, Landsbygdens Folk:

EU slår fast regler mot ojusta affärsmetoder

Nya EU-regler ska trygga producenternas rättigheter och förbättra balansen mellan parterna i livsmedelskedjan. EU-kommissionen presenterade på torsdagen ett förslag till direktiv som ska skydda de svagare parterna mot orättvisa affärsmetoder.Producenterna ska i fortsättningen tryggas en punktlig betalning för sina produkter. De nya reglerna ska gälla överallt där ett litet eller mellanstort företag säljer livsmedel till en stor och mäktig affärspartner.
Förslaget presenterades av agrarkommissionär Phil Hogan, som framhöll att det handlar om en minsta gemensamma minimistandard för rättvisa affärsmetoder i EU. Medlemsländerna kan ännu skärpa reglerna om de vill.
För den praktiska organisationen ansvarar medlemsländerna, som ska inrätta egna tillsynsmyndigheter där leverantörer kan lämna in klagomål. Myndigheten kan också ta egna initiativ. Leverantören ska garanteras anonymitet i alla situationer.
Myndigheten kan dela ut effektiva och avskräckande sanktioner mot företag som bryter mot föreskrifterna. EU-kommissionen ska inrätta en samordningsmekanism mellan de olika tillsynsmyndigheterna.
Reglerna förbjuder en betalningstid som överskrider 30 dagar för färska produkter som snabbt far illa. Köparen får inte annullera en beställning av färska livsmedel om det inte går att hitta en annan köpare för varorna.
Köparen får inte ensidigt ändra villkoren för leveransen, d.v.s. pris, tidpunkt, leveransintervaller, kvalitet eller mängd. Klausuler som ålägger säljaren att ta ekonomiskt ansvar för fördärvade produkter är förbjudna.
Producenten får inte åläggas att ta tillbaka osålda varor, om detta inte på förhand har reglerats i kontraktet. Köparen har inte rätt att kräva ersättning av säljaren för att denna ska få leverera sina produkter.
Phil Hogan redogjorde på torsdagsmorgonen för sitt förslag inför EU-parlamentets jordbruksutskott. Han påpekade att det inte har varit lätt att köra igenom förslaget i kommissionen. Det har förekommit förbehåll från konkurrensmyndigheterna.
Enligt Hogan är det nya direktivet en fortsättning på förenklingen av jordbrukspolitiken inom omnibusförordningen. Nästa steg i kedjan blir ett initiativ till marknadstransparens, som ska läggas fram senare detta år.
I den första debatten ställde sig parlamentets jordbruksutskott mycket positivt till Hogans förslag. Nu går ärendet vidare till behandling i ministerrådet och parlamentet.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com