(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

28.3.2018, Landsbygdens Folk:

15 euro per hektar för misslyckad höstsådd

Regeringen har fastställt storleken av EU-stödet per hektar som betalas jordbrukare för de förluster som följde av översvämningar och kraftiga regn i höstas. Stöd kan beviljas till ett belopp av högst 15 euro per hektar.Stödets storlek ses över vid behov när den slutliga totala arealen som ger rätt till stöd klarnar. I stöd kan betalas högst 1,08 miljoner euro. Utbetalningen sker senast den 30 september 2018.
Det ovanligt svåra vädret försvårade odlingen, skörden och höstsådden i Finland och i de baltiska länderna under fjolåret.
Europeiska kommissionen utfärdade därför i januari en förordning om stöd till jordbrukare i Finland, Litauen, Lettland och Estland. I början av mars skickade Finland efter statsrådets fastställelse ett meddelande till EU-kommissionen om verkställighet av stödet.
Stöd beviljas jordbrukare vars mark var otillgänglig för höstsådd eller vars arealer för höstsådd gick förlorade på grund av översvämningar och kraftiga regn i augusti-oktober 2017.
Villkoret för stödet är att de osådda eller förstörda arealerna utgör minst 30 procent av jordbrukarens totala areal för höstsådd.
Enligt Finlands meddelande till Europeiska kommissionen betraktas som total areal den areal som jordbrukaren haft för höstgrodor och som var störst under åren 2015-2017. Höstgrödor är höstvete, höstspeltvete, höstrågvete, höstråg, höstkorn, hösthavre, höstrybs och höstraps. Utifrån Meteorologiska institutets regnstatistik riktas stödet till hela Finland.
På storleken av den areal som ger rätt till stöd inverkar bland annat den areal man sökt stöd för, arealerna som godkänts vid övervakningen och vissa gällande miljöavtalsarealer. Ett ytterligare krav är att jordbrukaren inte fått något annat nationellt stöd, försäkringsersättning eller stöd genom Europeiska unionens finansieringsandel för samma förlust.