(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

8.3.2018, Landsbygdens Folk:

Djurskyddslagen togs bort
från landskapsreformen


Förslaget om ändring av djurskyddslagen ingår inte längre i regeringens lagförslag om landskapsreformen och omorganiseringen av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter, meddelar jord- och skogsbruksministeriet.Utkastet till lagstiftning om landskapsreformen var på remiss i våras. Utkastet innehöll bland annat ett förslag om ändring av djurskyddslagen.
Samtidigt har jord- och skogsbruksministeriet arbetat med djurskyddslagens totalreform. Beredningen av reformen har redan kommit långt. Ett förslag till lag om djurens välbefinnande har varit på remiss och avsikten är att en proposition överlämnas till riksdagen i augusti 2018.

Ändringarna tas in i reformen av djurskyddslagen
För att undvika överlappande arbete har man tagit bort förslaget till ändring av djurskyddslagen från lagstiftningsförslaget som gäller landskapsreformen. De tidigare yttrandena om förslaget beaktas dock till behövliga delar i beredningen.
De ändringar som landskapsreformen kräver kommer att tas in i lagen om djurens välbefinnande som är under beredning. Lagen ska ersätta den gällande djurskyddslagen. Lagen avses träda i kraft samtidigt med landskapsreformen vid ingången av år 2020.