(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

2.3.2018, Landsbygdens Folk:

Säkerhetslagret för utsäde
tas i bruk inför vårsådden


Regeringen beslutade den 1 mars 2018 att statens säkerhetslager för spannmålsutsäde tas i bruk temporärt. Avsikten är att trygga ett tillräckligt utbud av utsäde. Ur lagret tar man ut endast den nödvändiga mängden spannmålsutsäde, dock högst 20.000 ton.
Enligt försörjningsberedskapscentralens uppskattning kommer utbudet av utsäde inte att räcka, om inte säkerhetslagren tas i bruk. Det utsäde som tas ur lagret måste vara tillgängligt på lika villkor för olika kommersiella aktörer. Försörjningsberedskapscentralen bemyndigades att ta ut endast den mängd utsäde som under våren ser ut att behövas.
Väderförhållandena under växtperioden 2017 försämrade i avsevärd grad kvaliteten och kvantiteten på certifierat utsäde och även på gårdarnas eget utsäde. I finländska odlingsförhållanden förekommer motsvarande omständigheter med stor sannolikhet med 20–30 års mellanrum.
Utsäde är en nödvändig produktionsinsats för odlarna. Försörjningen av spannmålsutsäde baserar sig uteslutande på inhemsk produktion och inhemska lager, utsäde kan inte fås från utlandet. Påfyllningen av säkerhetslagren med de uttagna mängderna tar 1–3 år, beroende på marknaden och produktionsförhållandena.
Förra gången som statsrådet fattade beslut om ibruktagande av säkerhetslager för utsäde var år 2013.