(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

2.3.2018, Landsbygdens Folk:

Efsa varnar för ökande resistens

Antibiotikaresistenta bakterier har blivit ett allvarligt hot mot hälsan. I Europa har bakterier med resistens mot antibiotikagruppen karbapenemer för första gången påträffats hos boskap och i livsmedel, uppger EU:s matmyndighet Efsa.Den aktuella undersökningen har genomförts på uppdrag av Efsa och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. Enligt forskarna är det oroande att ifrågavarande bakterier nu har isolerats från djur i några europeiska länder.
I rapporten framgår tydliga skillnader i motståndskraften hos bakterier i olika delar av EU. I EU:s södra och östra delar är bakteriernas resistens högre än i norra Europa. Detta anses bero på den ytterst sparsamma användningen av antibiotika hos djur i Norden.
Nu har forskare för första gången också påträffat motståndskraftiga bakterier som är resistenta mot antibiotikan karbapenem. Det visar resultaten från en undersökning av resistens som genomfördes i EU under 2016.

Farligt hot mot folkhälsan
Det är en ny typ av resistens som bekräftar antimikrobiellt motstånd som ett av de största hoten mot folkhälsan. Efsa har redan tidigare dokumenterat resistens mot antibiotikapreparatet kolistin hos nöt och grisar.
Kolistin används för behandling av sjukdomar som orsakas av bakterier hos bland annat grisar och fjäderfän. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA vill därför drastiskt minska användningen av kolistin inom veterinärmedicinen.
Problemet är att kolistin används som reservantibiotika inom humanmedicinen. Kolistin ges till patienter som en sista utväg då ingen annan antibiotika hjälper. Upptäckten förebådar en situation där ingen som helst antibiotika biter på infektioner.
EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis betonar att nivån för antimikrobiell resistens varierar starkt från ett EU-land till ett annat. Andriukaitis efterlyser en strikt strategi för användningen av antibiotika inom nyckelområden som djurhållningen.
Ledande forskaren vid ECDC Mike Cathpole betonar betydelsen av återhållsamhet inom användningen av antibiotika hos människor och djur. Utvecklingen är mycket oroande då salmonella och campylobacter hos människor uppvisar höga nivåer av resistens.
Allvaret kan exemplifieras med ett fall i USA för ett år sedan, där en patient dog trots en intensiv behandling med antibiotika. Läkarna prövade allt som allt 26 olika antibiotikapreparat men inget av dem bet på den elaka infektionen.

Norden är föregångare
Inom EU används i medeltal 90 procent av all antibiotika för att behandla grupper av djur, medan bara 10 procent av antibiotikan används för individuell behandling. De antibiotikakritiska länderna betecknar gruppbehandlingen som slentrianmässig och onödig.
De nordiska länderna Island, Norge, Sverige och Finland är föregångare i Europa. Medicineringen av boskap med antibiotika är mycket återhållsam. I Danmark används något mer antibiotika men åtgången minskar klart varje år.
Värstingar är Spanien, Italien, Portugal och Tyskland. I Europa utfodras hela djurbesättningar med antibiotika i förebyggande syfte. I de nordiska länderna är medicineringen individuell. Antibiotika ges bara till sjuka djur.
Enligt den senaste antibiotikarapporten för 2015 från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, varierar insatsen av antibiotika i djurbesättningar enormt mellan medlemsländerna. Skillnaden är hundrafaldig.
Efsa-rapporten klassificerar antibiotikaresistensen som ett allvarligt hot mot människor och djur. I EU dör årligen uppskattningsvis 25.000 personer av infektioner som har utlösts av resistenta bakterier.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com