(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

28.2.2018, Landsbygdens Folk:

Neonikotinoider är en risk för bin

EU-myndigheten Efsa bekräftar att neonikotinoider är en risk för vild- och honungsbin vid användning i fält. Det framgår av en aktualiserad rapport som publicerades på onsdagen. De nya slutsatserna kan påskynda ett definitivt EU-förbud.Studien klassar neonikotinoiderna som en risk för vilda bin och honungsbin på de flesta områden där de används. Efsa har därmed skärpt sin tidigare riskbedömning av klotianidin, imidakloprid och tiametoxam från 2013.
Bedömningen bygger på nya studier av neonikotidernas effekter på vildbin, humlor och solitärbin samt honungsbin. Exponeringen granskades med avseende på rester i pollen och nektar, dammspridning under sådden samt vattenförorening.
Tillgången till stora datamängder och klara riktlinjer gjorde det möjligt att dra mycket detaljerade slutsatser, uppger chefen för Efsas pesticidenhet José Tarazona i ett pressmeddelande.
Slutsatserna varierar i viss mån beroende på arten av bin, användningen av preparaten och exponeringsvägen. Några områden med lägre risker har identifierats, men som helhet verifierar rapporten en konkret risk för alla undersökta biarter, tillägger Tarazona.
Efsa sammanfattade sina slutsatser efter två separata konsultationer med experter från varje medlemsland. Rapporten har nu sänts till EU-kommissionen och medlemsländernas ansvariga myndigheter. Efsa tar inte ställning till eventuella begränsningar för användningen.
Det slutliga ansvaret ligger hos EU-kommissionen och medlemsländernas experter. Frågan väntas komma upp på expertkommitténs möte i mars eller senast i april. De flesta medlemsländer uppges vara beredda att orientera sig efter Efsas utlåtande.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com