(Utskrivet den 18.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

23.2.2018, Landsbygdens Folk:

Regeringen sjösätter det nya livsmedelsverket

Regeringen godkände igår propositionen om att slå ihop landsbygdsverket Mavi och livsmedelssäkerhetsverket Evira samt lantmäteriverkets informationsförvaltning till ett enda verk. Det nya verket tar också över de uppgifter från säkerhets- och kemikalieverket som gäller övervakning av användning av växtskyddsmedel. Namnet föreslås bli livsmedelsverket på svenska (på finska ruokavirasto).Det är nu ungefär ett år sedan som jord- och skogsbruksministeriet inledde projektet med sammanslagning av verken på uppdrag av dåvarande jord- och skogsbruksministern Kimmo Tiilikainen (cent).
Målsättningen är att förenhetliga och förtydliga förvaltningsstrukturerna, effektivisera styrningen inom sektorn samt att bidra till utveckling av informationsförvaltningen, säger Kirsi Heinonen vid jord- och skogsbruksministeriet som lett projektet med sammanslagningen.
Ett av målen är också att den nya myndigheten ska fästa större vikt vid livsmedelskedjans aktörer och deras synvinklar.
- Idén är att förvaltningen inte ska vara ett hinder för att idka näringsverksamhet, säger Kirsi Heinonen.

Ska också främja export av livsmedel
Till det nya verkets uppgifter hör samma uppgifter som de nuvarande instanserna. Verket svarar således för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket där CAP-stödet kommer ifrån och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, som står för landsbygdsutvecklingsstödet.
Livsmedelsverket är det utbetalande organet i Finland och administrerar således både EU-stöd och nationella stöd.
Enligt vad LF erfar är meningen i alla fall att det nuvarande landsbygdsverket kommer att fortsätta som en ganska självständig enhet när det gäller stödförvaltningen. Detta för att säkerställa att stödutbetalningarna fungerar utan avbrott.
Verket ska vidare främja, övervaka och undersöka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel och hos jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välbefinnande samt växtskyddet.
- Som en ny uppgift ska verket också bidra till att främja exporten. Det har vi nog gjort inom förvaltningen även hittills, men nu ville man skriva in den här uppgiften i lagtexten, förklarar Kirsi Heinonen.
Det nya verket inleder sin verksamhet den första januari nästa år. Då övergår också personalen vid de nuvarande enheterna, som berörs av ändringen, till verket. Det gäller sammanlagt cirka 980 personer, varav de flesta, cirka 600 anställda, kommer från det nuvarande livsmedelssäkerhetsverket. Det är cirka 200 som kommer från landsbygdsverket medan resten är från lantmäteriverket, säkerhets- och kemikalieverket samt regionförvaltningscentralerna.
Avsikten är att jord- och skogsbruksministeriet ska kunna inrätta tjänsterna som generaldirektör och förvaltningsdirektör redan innan lagen träder i kraft.
Ämbetsverket har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki men meningen är att personalen fortsätter arbeta på de nuvarande verksamhetsställena runt om i landet.

Ska klara både nya CAP:en och övergången
Kirsi Heinonen tror inte att allt kommer att fungera enligt nya koncept genast vis årsskiftet, men nog så småningom.
Ungefär under samma tid som organiseringen av det nya verket verkställs håller EU:s gemensamma jordbrukspolitik på att förnyas, detta bland annat i och med att programperioden byts.
Enligt Kirsi Heinonen ska verket i alla fall kunna anpassa sig till förändringen.
- Stödutbetalningarna och dylikt måste helt enkelt fungera, försäkrar hon. Men samtidigt som vi inrättar oss måste vi naturligtvis hålla i minnet att den gemensamma jordbrukspolitiken också kan ändra form.
Man räknar tillsvidare med en årlig budget på cirka 60 miljoner euro. Det är vad funktionerna inom de nuvarande enheterna kostar.

Micke Godtfredsen
micke.godtfredsen@slc.fi