(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

2.2.2018, Landsbygdens Folk:

Brittiskt matombud borde få friare händer

Det brittiska matombudet Christine Tacon har i snart fem års tid bekämpat orättvisa affärsmetoder inom handeln. Sedan dess har situationen förbättrats men matombudets befogenheter borde ännu stärkas för att skydda producenterna.Det är slutsatsen av regeringens granskning av verksamheten under de första åren. De stora handelskedjorna uppges ha förbättrat sitt beteende gentemot leverantörerna. Enligt en YouGov-undersökning från 2017 har överträdelserna minskat.
Statistiken visar på tydliga framsteg. Andelen brott mot uppförandekoderna har sjunkit från 79 procent till 56 procent under två år. Felaktiga fakturor är fortfarande det största problemet.
Det brittiska matombudet Groceries Code Adjudicator (GCA) bevakar leverantörernas rättigheter, som regleras i den så kallade Grocery Supply Code (GSC). Koden har bindande regler för rättvisa avtal mellan handel och leverantörer.
Ett problem är att GCA:s kompetens bara gäller tvister mellan matkedjorna och deras direkta leverantörer. De flesta jordbrukare levererar sina produkter via mellanhänder och känner sig utestängda.
Producentorganisationerna, bland dem National Farmers Union (NFU), anser att jordbrukarna förblir åsidosatta. Det har också politikerna insett, och nu diskuteras möjligheten att utvidga matombudets kompetenser.
I dag är övervakningen begränsad till landets tio största handelskedjor med en årlig omsättning av minst en miljard pund. Matombudet kan bara ge rättsligt skydd för producenter som levererar direkt till affärerna.
Utskottet för miljö, livsmedel och landsbygdsfrågor i det brittiska parlamentet kräver att GCA-institutionens kompetenser måste utvidgas till hela livsmedelskedjan. Direktleverantörerna måste tas med, fordrar utskottets ordförande Neil Parish.
Enligt rundfrågningar fruktar en stor del av handelskedjornas leverantörer repressalier, om de vänder sig till GCA. Mer än hälften uppger att de hellre tiger och lider i stället för att vända sig till ombudsmannen.
För ändamålet har producentorganisationen NFU inrättat en hotline där medlemmarna anonymt kan anmäla överträdelser av uppförandekoden från handelns sida. Enligt NFU har flera grova fall upptäckts genom anmälningarna.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com