(Utskrivet den 15.10.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

1.2.2018, Landsbygdens Folk:

För den som söker husdjursförhöjning:
Hästarna ska vara i sökandens besittning


Landsbygdsverket påminner om att en gård som ansöker om kompensationsersättningens det vill säga LFA-ersättningens husdjursförhöjning 2018 redan i början av året bör beakta att hästarna och ponnyerna måste vara helt och hållet i sökandens besittning.
Det nya kravet på besittning av djuren har trätt i kraft i år och gäller därmed ännu inte anmälan om djurantal för 2017.
Kravet uppfylls i det fall att djuret ägs eller innehas tillsammans med en medlem av stödsökandens familj.

Kravet uppfylls när djuret är i
• stödsökandens och dennes makes/makas gemensamma ägo eller besittning
• stödsökandens och dennes minderåriga barns (ett eller flera) gemensamma ägo eller besittning
• stödsökandens och dennes makes/makas samt minderåriga barns (ett eller flera) gemensamma ägo eller besittning.

Kravet uppfylls inte om djuret enbart är i stödsökandens makes eller makas och/eller hans eller hennes minderåriga barns besittning. Djurgårdarna kan använda sig av hästarnas och ponnyernas djurantal vid uträkningen av djurtätheten för LFA-ersättningens husdjursförhöjning och frikopplat stöd för svin- och fjäderfä.
Anmälan om djurantal för hästar och ponnyer ska göras varje år, och av anmälan framgår i vems besittning djuret var året innan.
Anmälan om djurantal görs i början av året i överensstämmelse med den faktiska situationen året innan.