(Utskrivet den 20.9.2018 från www.landsbygdensfolk.fi / Tidningen Landsbygdens Folk)

29.11.2017, Landsbygdens Folk:

Nästa CAP blir enklare och följer lokala behov

Medlemsländerna står i centrum för nästa CAP-reform. EU drar upp de stora riktlinjerna, men de centrala kraven reduceras till ett minumum. De praktiska åtgärderna regleras på nationell eller regional nivå.Agrarkommissionär Phil Hogan släppte på onsdagen kommissionens meddelande om de tilltänkta principerna för nästa gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Målet är en lokalt skräddarsydd jordbrukspolitik.
Enligt förslaget borde de nuvarande komponenterna för förgröning – tvärvillkor, gröna direktstöd och frivilliga åtgärder – vika för en mix av obligatoriska och frivilliga åtgärder i både den första och andra pelaren.
Vem vill mäta sina häckar bara för att Bryssel kräver det? Varför ska en italiensk bonde följa samma miljökrav som en finländsk bonde, då de arbetar under vitt skilda förutsättningar, frågade Hogan retoriskt under onsdagens information.
EU:s framtida jordbrukspolitik kommer att ha gemensamma mål och en gemensam uppsättning åtgärder för att nå målen. Länderna kan sedan välja ut de åtgärder som bäst passar dem själva.

Två pelare som tidigare
Strukturen med två pelare bibehålls, den första för direktstöd och marknadsutveckling och den andra för landsbygdsstöden. Alla länder ska ta fram en egen strategisk plan som kommissionen ska godkänna.
I planen ska länderna ange hur de tänker nå målen. Det ska maximera jordbrukspolitikens prioriteringar och mål. Tyngdpunkten är att övervaka arbetet och se till att finansieringen ger resultat. Avsikten är att politiken ska flyttas närmare fältet.
Stödet till gårdarna ska också i fortsättningen betalas ut i form av direktstöd. Kommissionen vill ändå undersöka hur direktstöden bättre kan målinriktas för att trygga ett rättvist och bättre riktat inkomststöd till jordbrukarna.
I sitt meddelande har kommissionen avlägsnat förslaget till konkreta belopp som tak för direktstöden. I stället ska olika alternativ ännu undersökas för ett rättvisare stödsystem. Kommissionen räknar upp tre möjligheter.
Ett obligatoriskt tak kunde införas som tar hänsyn till arbetskraften på gården. Som alternativ kunde stöden till stora gårdar gradvis minska. En annan möjlighet är en omfördelning till små och medelstora jordbruk.
En fjärde möjlighet är att begränsa stödet till jordbrukare som försörjer sig på jordbruk, de så kallade aktiva bönderna. Kommissionen eftersträvar dessutom en rättvisare fördelning mellan medlemsländerna.

Smart teknik och riskhantering
Kommissionen vill också uppmuntra användningen av modern teknik och skapa större insyn i marknaderna för att underlätta besluten på gårdarna. Dessutom efterlyser man fler insatser som gynnar unga jordbrukare.
I förslaget noteras också behovet av lämpliga instrument för riskhantering. Systemet skulle kombinera stöd på EU-nivå med medlemsländernas egna verktyg och instrument i den privata sektorn.
Kommissionen medger att det kan vara vanskligt att lägga fram förslag om en ny jordbrukspolitik mot bakgrunden av de väntade åtstramningarna i EU-budgeten och den fleråriga budgetramen.
Hogan försvarar kommissionens planer med behovet att spara pengar. I meddelandet diskuteras hur en ny jordbrukspolitik ska ge mer valuta för pengarna. Det kan styra debatten utan att föregripa förslaget till nästa långtidsbudget.
Kommissionen ska fortsätta diskussionerna om den framtida jordbrukspolitiken parallellt med arbetet kring nästa fleråriga budgetram. Då långtidsbudgeten är klar i maj 2018 kan lagförslagen till den framtida jordbrukspolitiken läggas fram före sommaren.

Peter Karlberg
news@peter-karlberg.com