Landsbygdens Folk

Bläddra online

- Jag ser inga fördelar med klimatuppvärmningen!<br />
- Ett varmare klimat betyder mera sol som mina solpaneler kan ta tillvara och driva mitt kylaggregat!

Hitta rätt i märkesdjungeln!

Ursprungsmärkning används för att understryka var eller hur en produkt eller tjänst är producerad.
Gott från Finland-märket och Hjärtbladsflaggan känns igen av de flesta konsumenter, men vad säger märkena egentligen om graden av inhemska råvaror eller inhemskt arbete?
Här är reglerna för de vanligaste märkena i korthet.

Läs mera

2.5.2018, Landsbygdens Folk:

Åländska vargar får skjutas
vid angrepp mot tamboskap


Vargar som hotar att angripa tamdjur eller befinner sig inom stängslade betesområden på Åland får avlivas omedelbart om det inte går att skrämma bort dem med exempelvis varningsskott. Det bestämde landskapsregeringens miljö- och näringsminister Camilla Gunell i onsdags på enskild föredragning av naturvårdsintendenten Hanna Kondelin.Ministerns beslut fattades eftersom vargar flera gånger under vintern och våren har observerats på Åland. Om det inte räcker med skrämselåtgärder för att avbryta vargangrepp på tamdjur får vargen eller vargarna avlivas under ett pågående angrepp eller ”om det är uppenbart att ett angrepp omedelbart förestående”.
Rätt att avliva vargen har djurägaren eller någon annan som handlar på uppdrag av ägaren ”om rovdjuret befinner sig inom inhägnat område eller bete med stängsel avsett för tamdjur och det finns skälig anledning att befara att ett angrepp på ett tamdjur är omedelbart förestående”.
Dessa åtgärder får vidtas oavsett om jakträtten tillkommer någon annan eller om jakt inte får bedrivas på platsen, men den som avlivar djuret måste ha ett giltigt jaktkort. Skrämselåtgärder för att avbryta angrepp på tamdjur får också ske inom naturreservat, men där får vargen däremot inte avlivas.

Dödad varg får inte flyttas
Ifall en varg har avlivats i enlighet med landskapsregeringens beslut ska en anmälan om detta omedelbart göras till polisen ”och snarast möjligt till landskapsregeringen”.
Vargen eller dödade tamdjur får inte flyttas utan medgivande från landskapsregeringen och den döda vargen tillfaller landskapsregeringen. Skjutvapen får användas i enlighet med paragraf 5 i landskapsförordningen om jakt, men däremot är vissa fångstmetoder förbjudna enligt paragraf 47 i jaktlagen för landskapet Åland samt bilaga 6 a och 6 b i Europarådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.
Beslutet som tillåter avlivning av en angripande varg på Åland gäller till och med 31 augusti 2018, men landskapsregeringen kan när som helst upphäva beslutet.

”Sista utvägen”
Beslutet motiveras med att vargen visserligen är fridlyst både enligt landskapslag och Europarådets direktiv, men att undantag från detta kan göras om det inte finns någon annan lämplig lösning för att undvika skada ”särskilt på boskap”.
– För att skydda sina tamdjur är det viktigt att en enskild person har möjlighet att freda dem från angrepp från rovdjur. Under pågående attack finns inte tid eller möjlighet att avvakta beslut om skyddsjakt. En djurägare eller annan person behöver därför ha möjlighet att själv avvärja angreppet, sägs det i landskapsregeringens beslut.
Som ”en sista utväg” om attacken inte kan avbrytas på annat sätt ger beslutet rätt att döda vargen.

Vargtätast i sydväst och Norra Karelen
I beslutet påpekas också att skyddsjakt på varg är mycket svår att genomföra under barmarksperioden eftersom det kan vara svårt att säkerställa att det rör sig om rätta individer. Men när en varg dödas vid ett angrepp mot tamboskap vet man att det är rätt individ som fälls.
I Finland klassas vargen i den nationella rödlistan som starkt hotad (EN) och enligt den senaste uppskattningen fanns det år 2017 ca 150-180 vargar i landet. Beståndet är starkast i sydvästra Finland och Norra Karelen.
I sitt beslut om rätten att döda attackerande vargar påpekas att landskapsregeringen följer vargbeståndets utveckling i Finland och fortlöpande bedömer om beslutet riskerar att äventyra bevarandestatusen för varg.

Rolf-Lennart Witting
witting@aland.net

« Tillbaka | Utskriftsvänlig version »»